SFS 2010:1798 Förordning om ändring i förordningen (1988:1137) med instruktion för Arbetsdomstolen

101798.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1988:1137) med
instruktion för Arbetsdomstolen;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1988:1137) med instruk-

tion för Arbetsdomstolen

dels att 3 § ska upphöra att gälla,
dels att 26 och 31 §§ ska ha följande lydelse.

26 §

1

I kollegium avgörs ärenden som avser

1. fastställande av grunderna för ledamöternas tjänstgöring och Arbets-

domstolens sammansättning,

2. andra viktigare frågor om Arbetsdomstolens organisation och arbetsfor-

mer, och

3. anslagsframställningar.

31 §

2

Bestämmelser om utnämning av ordförande tillika chef och övriga

ordförande i Arbetsdomstolen finns i lagen (2010:1390) om utnämning av
ordinarie domare. Bestämmelser om förordnande av övriga ledamöter och
ersättare finns i 3 kap. 1 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister.

Arbetsdomstolen ska anmäla till Domarnämnden när det finns en ledig an-

ställning som ordförande som behöver tillsättas.

Bestämmelserna i 6 § anställningsförordningen (1994:373) om informa-

tion behöver inte tillämpas vid anställning av sekreterare.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2002:291.

2 Senaste lydelse 2002:291.

SFS 2010:1798

Utkom från trycket
den 17 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010