SFS 2010:1799 Förordning om ändring i förordningen (1988:1564) med instruktion för Marknadsdomstolen

101799.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1988:1564) med
instruktion för Marknadsdomstolen;

utfärdad den 9 december 2010.

Regeringen föreskriver att 16 § förordningen (1988:1564) med instruktion

för Marknadsdomstolen ska ha följande lydelse.

16 §

Bestämmelser om utnämning av ordförande i Marknadsdomstolen

finns i lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare. Bestämmelser
om förordnande av vice ordförande, övriga ledamöter och ersättare finns i
6 § lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Marknadsdomstolen ska anmäla till Domarnämnden när det finns en ledig

anställning som ordförande som behöver tillsättas.

�vriga anställningar beslutas av Marknadsdomstolen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)

SFS 2010:1799

Utkom från trycket
den 17 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010