SFS 2010:200 Lag om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag

100200.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag;

utfärdad den 18 mars 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (1993:737) om bostads-

bidrag ska ha följande lydelse.

4 §

2

Bidragsgrundande inkomst beräknas med utgångspunkt i

1. överskott i inkomstslaget tjänst enligt 10 kap. 16 § inkomstskattelagen

(1999:1229),

2. överskott i inkomstslaget näringsverksamhet beräknat enligt 4 a §, och
3. överskott i inkomstslaget kapital beräknat enligt 4 b §.
Till de sammanlagda överskotten ska läggas belopp enligt tredje stycket

samt 5 och 7 §§. Det på så sätt framräknade beloppet är den bidragsgrun-
dande inkomsten.

�verskottet enligt första stycket ska ökas med
1. inkomst som på grund av 3 kap. 9�13 §§ inkomstskattelagen eller skat-

teavtal inte ska tas upp som intäkt i inkomstslaget näringsverksamhet, tjänst
eller kapital,

2. studiemedel i form av studiebidrag, utom den del som avser tilläggsbi-

drag,

3. skattefria stipendier över 3 000 kronor per månad,
4. skattepliktiga inkomster enligt 5 § lagen (1991:586) om särskild in-

komstskatt för utomlands bosatta,

5. vårdnadsbidrag enligt lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbi-

drag, och

6. etableringsersättning enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för

vissa nyanlända invandrare.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2010.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2009/10:60, bet. 2009/10:AU7, rskr. 2009/10:208.

2 Senaste lydelse 2008:309.

SFS 2010:200

Utkom från trycket
den 30 mars 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010