SFS 2010:201 Lag om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

100201.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av
asylsökande m.fl.;

utfärdad den 18 mars 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 § lagen (1994:137) om motta-

gande av asylsökande m.fl. ska ha följande lydelse.

8 §

2

Bistånd enligt 13�19 §§ lämnas till utlänningar som avses i 1 § första

stycket 1 och 2 under förutsättning att de är registrerade vid en förläggning.

Utlänningar som vistas på förläggning har rätt till bistånd även efter det att

de har beviljats uppehållstillstånd, om de inte anvisats eller kunnat utnyttja
en anvisad plats i en kommun.

Utlänningar som inte vistas på förläggning har rätt till bistånd även under

en månad från den dag de har beviljats uppehållstillstånd.

Bostadsersättning, dagersättning och särskilt bidrag får inte betalas ut för

tid då etableringsersättning lämnas till en utlänning som deltar i aktiviteter
enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invand-
rare.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2010.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Ingela Fridström
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:60, bet. 2009/10:AU7, rskr. 2009/10:208.

2 Senaste lydelse 1995:558.

SFS 2010:201

Utkom från trycket
den 30 mars 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010