SFS 2010:203 Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

100203.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i studiestödslagen (1999:1395);

utfärdad den 18 mars 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 25 § studiestödslagen

(1999:1395) ska ha följande lydelse.

3 kap.

25 §

2

Studiemedel får inte lämnas eller tas emot för den tid för vilken det

lämnas

1. studiehjälp enligt 2 kap.,
2. aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning för att delta i ett arbetsmark-

nadspolitiskt program,

3. utbildningsbidrag för doktorander,
4. sjukersättning, aktivitetsersättning eller rehabiliteringsersättning enligt

lagen (1962:381) om allmän försäkring,

5. statsbidrag som administreras av Specialpedagogiska skolmyndigheten

för

� kortare studier om funktionshinder,
� kortare studier på grundskole- eller gymnasienivå som är särskilt anpas-

sade för personer med funktionshinder, och

� studier inom vuxenutbildningen för utvecklingsstörda,
6. statsbidrag som administreras av Sametinget för kortare studier i alfa-

betisering i samiska, eller

7. ersättning enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa ny-

anlända invandrare.

Studiemedel får inte lämnas för den tid då den studerande tjänstgör enligt

lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller fullgör utbildning till reserv-
eller yrkesofficer.

Studiemedel får inte lämnas för högskoleutbildning på forskarnivå om den

studerande är eller har varit anställd som doktorand eller har eller har haft ut-
bildningsbidrag för doktorander.

Studiemedel får inte lämnas för den tid då den studerande beviljats studie-

stöd eller motsvarande studiefinansiering från ett annat land. Regeringen el-
ler den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om
vilken utländsk studiefinansiering som ska omfattas av detta stycke.

Regeringen får meddela föreskrifter om avvikelser från första stycket.

1 Prop. 2009/10:60, bet. 2009/10:AU7, rskr. 2009/10:208.

2 Senaste lydelse 2008:225.

SFS 2010:203

Utkom från trycket
den 30 mars 2010

background image

2

SFS 2010:203

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Denna lag träder i kraft den 1 december 2010.

På regeringens vägnar

TOBIAS KRANTZ

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)