SFS 2010:204 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

100204.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 18 mars 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 kap. 11 c § socialtjänstlagen

(2001:453) ska ha följande lydelse.

11 kap.

11 c §

2

Socialnämnden har rätt att ta del av uppgifter som lämnats i ären-

den om ersättning enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa
nyanlända invandrare hos en myndighet som prövar frågor om ersättning en-
ligt den lagen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2010.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande vid handläggning av ärenden om

ekonomisk ersättning till enskild som får ersättning enligt lagen (1992:1068)
om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2009/10:60, bet. 2009/10:AU7, rskr. 2009/10:208.

2 Senaste lydelse 2008:971.

SFS 2010:204

Utkom från trycket
den 30 mars 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010