SFS 2010:205 Lag om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

100205.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:454) om behandling av
personuppgifter inom socialtjänsten;

utfärdad den 18 mars 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (2001:454) om behand-

ling av personuppgifter inom socialtjänsten ska ha följande lydelse.

2 §

2

I denna lag avses med socialtjänst

1. verksamhet enligt lagstiftningen om socialtjänst och den särskilda lag-

stiftningen om vård utan samtycke av unga eller av missbrukare,

2. verksamhet som i annat fall enligt lag handhas av socialnämnd,
3. verksamhet som i övrigt bedrivs av Statens institutionsstyrelse,
4. verksamhet hos kommunal invandrarbyrå,
5. verksamhet enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa funk-

tionshindrade,

6. handläggning av ärenden om bistånd som lämnas av socialnämnd enligt

lagstiftning om mottagande av asylsökande m.fl.,

8. handläggning av ärenden om tillstånd till parkering för rörelsehindrade,

och

9. verksamhet enligt lagen (2007:606) om utredningar avseende barn som

har avlidit i anledning av brott m.m.

Med socialtjänst avses även tillsyn, uppföljning, utvärdering, kvalitetssäk-

ring och administration av verksamhet som avses i första stycket 1�9.

1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2010.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande vid behandling av personuppgifter

inom socialtjänsten avseende ärenden om introduktionsersättning för flyk-
tingar och vissa andra utlänningar.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2009/10:60, bet. 2009/10:AU7, rskr. 2009/10:208.

2 Senaste lydelse 2007:607.

SFS 2010:205

Utkom från trycket
den 30 mars 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010