SFS 2010:206 Lag om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.

100206.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till
pensionärer m.fl.;

utfärdad den 18 mars 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 15 § lagen (2001:761) om bostads-

tillägg till pensionärer m.fl. ska ha följande lydelse.

15 §

2

Tillägg till den bidragsgrundande inkomsten ska göras för

1. inkomst som på grund av 3 kap. 9�13 §§ inkomstskattelagen

(1999:1229) eller skatteavtal inte ska tas upp som intäkt i inkomstslaget nä-
ringsverksamhet, tjänst eller kapital,

2. studiemedel i form av studiebidrag, utom den del som avser tilläggsbi-

drag,

3. skattefria stipendier till den del de överstiger 3 000 kronor per månad,
4. ersättning från avtalsgruppsjukförsäkringar för sjukfall som inträffat fö-

re år 1991,

5. vårdnadsbidrag enligt lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbi-

drag, och

6. etableringsersättning enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för

vissa nyanlända invandrare.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2010.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2009/10:60, bet. 2009/10:AU7, rskr. 2009/10:208.

2 Senaste lydelse 2008:312.

SFS 2010:206

Utkom från trycket
den 30 mars 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010