SFS 2010:207 Lag om ändring i lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag

100207.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2008:307) om kommunalt
vårdnadsbidrag;

utfärdad den 18 mars 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2008:307) om kom-

munalt vårdnadsbidrag

2

dels att 16 § ska upphöra att gälla,
dels att 5 och 15 §§ ska ha följande lydelse.

5 §

Vårdnadsbidrag får inte lämnas till en vårdnadshavare som för samma

kalendermånad eller del därav får

1. föräldrapenning med anledning av ett barns födelse enligt 4 kap. lagen

(1962:381) om allmän försäkring,

2. arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäk-

ring,

3. aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning vid deltagande i ett arbets-

marknadspolitiskt program,

4. sjukpenning eller rehabiliteringspenning enligt lagen om allmän försäk-

ring efter det att sådan ersättning har lämnats för en tid av 365 dagar,

5. sjukpenning under eller omedelbart efter en period när arbetslöshetser-

sättning enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring har lämnats,

6. sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt lagen om allmän försäk-

ring,

7. ålderspension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspen-

sion eller lagen (1998:702) om garantipension,

8. äldreförsörjningsstöd enligt lagen (2001:853) om äldreförsörjningsstöd,

eller

9. ersättning enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa ny-

anlända invandrare.

Vårdnadsbidrag får inte heller lämnas till en vårdnadshavare vars make el-

ler sambo för samma kalendermånad eller del därav får någon av de ersätt-
ningar som anges i första stycket 1–9. Detta gäller för vårdnadshavare som
bor tillsammans med sin make.

15 §

3

Den nämnd som handlägger ärenden om vårdnadsbidrag har rätt att

hos Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och arbetslöshetskassorna ta

1 Prop. 2009/10:60, bet. 2009/10:AU7, rskr. 2009/10:208.

2 Senaste lydelse av 16 § 2009:551.

3 Senaste lydelse 2009:1016.

SFS 2010:207

Utkom från trycket
den 30 mars 2010

background image

2

SFS 2010:207

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

del av uppgifter om sådana ersättningar åt enskild som anges i 5 § första
stycket 1, 3–6 och 9, 5 § första stycket 7 och 8 respektive 5 § första stycket
2. Om det finns skäl för det, ska Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten
och arbetslöshetskassorna på eget initiativ lämna sådana uppgifter till nämn-
den.

Regeringen meddelar ytterligare föreskrifter om vilka uppgifter som ska

lämnas ut enligt första stycket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2010.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande när ersättning enligt lagen

(1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlän-
ningar betalas ut.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)