SFS 2010:208 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

100208.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 18 mars 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretes-

slagen (2009:400)

dels att 26 kap. 1 §, 28 kap. 17 § och 37 kap. 3 § ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast efter 28 kap. 10 § ska lyda ⬝Arbetsförmedling,

etableringsersättning, arbetslöshetsersättning m.m.⬝,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 28 kap. 12 a §, samt närmast

före 28 kap. 12 a § en ny rubrik av följande lydelse.

26 kap.

1 §

Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds person-

liga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den
enskilde eller någon närstående till denne lider men.

Med socialtjänst förstås i denna lag
1. verksamhet enligt lagstiftningen om socialtjänst,
2. verksamhet enligt den särskilda lagstiftningen om vård av unga och av

missbrukare utan samtycke, och

3. verksamhet som i annat fall enligt lag handhas av socialnämnd eller av

Statens institutionsstyrelse.

Till socialtjänst räknas också
1. verksamhet hos annan myndighet som innefattar omprövning av social-

nämnds beslut eller särskild tillsyn över nämndens verksamhet,

2. verksamhet hos kommunal invandrarbyrå, och
3. verksamhet enligt lagen (2007:606) om utredningar avseende barn som

har avlidit i anledning av brott m.m.

Med socialtjänst jämställs
1. ärenden om bistånd åt asylsökande och andra utlänningar,
2. ärenden om tillstånd till parkering för rörelsehindrade,
3. ärenden om allmän omvårdnad hos nämnd med uppgift att bedriva pa-

tientnämndsverksamhet, och

4. verksamhet enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa funk-

tionshindrade.

Sekretessen gäller inte om annat följer av 5, 6 eller 7 §.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

1 Prop. 2009/10:60, bet. 2009/10AU7, rskr. 2009/10:208.

SFS 2010:208

Utkom från trycket
den 30 mars 2010

background image

2

SFS 2010:208

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

28 kap.

Etableringsplan och etableringsersättning

12 a §

Utöver vad som följer av 21 kap. 5 § gäller sekretess för uppgift om

en enskilds personliga förhållanden när uppgiften förekommer i ärende om
etableringsplan och i ärende om ersättning enligt lagen (2010:197) om eta-
bleringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, om det inte står klart att
uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne li-
der men.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

17 §

Den tystnadsplikt som följer av 12 a § och av ett förbehåll som gjorts

med stöd av 16 § andra meningen inskränker rätten enligt 1 kap. 1 §
tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att
meddela och offentliggöra uppgifter.

37 kap.

3 §

Utöver vad som följer av 21 kap. 5 § gäller sekretess för uppgift om en

enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller nå-
gon närstående till denne lider men om uppgiften röjs och uppgiften före-
kommer

1. i ärende om statlig ersättning för kostnader för mottagande av flyk-

tingar och andra skyddsbehövande som beviljats uppehållstillstånd och av
personer som beviljats uppehållstillstånd på grund av anknytning till sådana
utlänningar, eller

2. i verksamhet som avser medverkan till bosättning för personer som om-

fattas av 1.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2010. För uppgifter i sådana ären-

den och i sådan verksamhet där handlingarna omhändertagits för arkivering
före denna tidpunkt gäller bestämmelserna i 26 kap. 1 § i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)