SFS 2010:209 Lag om ändring i lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen

100209.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:1080) om motorfordons
avgasrening och motorbränslen;

utfärdad den 25 mars 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2001:1080) om

motorfordons avgasrening och motorbränslen

dels att 1�3 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas tre nya paragrafer, 26, 27 a och 27 b §§, av

följande lydelse.

1 §

Denna lag syftar till att förebygga att bränsle till motorfordon eller ut-

släpp av förbrukat bränsle från motorfordon skadar eller orsakar olägenheter
för människors hälsa eller miljön.

Med lagen genomförs EU-direktiv om typgodkännande av motorfordon

med avseende på utsläpp från sådana fordon och om kvalitet på motorbräns-
len.

Lagen kompletterar EU-förordningar om typgodkännande av motorfordon

med avseende på utsläpp från sådana fordon samt om tillgång till informa-
tion om reparation och underhåll av fordon.

2 §

2

I denna lag avses med

förordning (EG) nr 715/2007: Europaparlamentets och rådets förordning

(EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om typgodkännande av motorfordon
med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5
och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av
fordon

3,

förordning (EG) nr 595/2009: Europaparlamentets och rådets förordning

(EG) nr 595/2009 av den 18 juni 2009 om typgodkännande av motorfordon
och motorer vad gäller utsläpp från tunga fordon (Euro 6) och om tillgång
till information om reparation och underhåll av fordon samt om ändring av
förordning (EG) nr 715/2007 och direktiv 2007/46/EG och om upphävande av
direktiven 80/1269/EEG, 2005/55/EG och 2005/78/EG

4,

ramdirektiv: dels rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om

tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av mo-
torfordon och släpvagnar till dessa fordon

5, upphävt genom Europaparla-

1 Prop. 2009/10:35, bet. 2009/10:MJU20, rskr. 2009/10:200.

2 Senaste lydelse 2009:230.

3 EUT L 171, 29.6.2007, s. 1 (Celex 32007R0715).

4 EUT L 188, 18.7.2009, s. 1 (Celex 32009R0595).

5 EGT L 42, 23.2.1970, s. 1 (Celex 31970L0156).

SFS 2010:209

Utkom från trycket
den 8 april 2010

background image

2

SFS 2010:209

mentets och rådets direktiv 2007/46/EG

6, dels Europaparlamentets och rå-

dets direktiv 2002/24/EG av den 18 mars 2002 om typgodkännande av två-
och trehjuliga motorfordon och om upphävande av rådets direktiv 92/61/
EEG

7, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG)

nr 1137/2008

8, samt dels Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/

EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av
motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter
och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon

9, senast änd-

rat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009

10,

särdirektiv: direktiv som antagits med stöd av bestämmelserna i något av

ramdirektiven,

typgodkännande: det förfarande genom vilket det intygas att en typ av for-

don, system, komponenter eller separata tekniska enheter uppfyller före-
skrivna krav i fråga om beskaffenhet och utrustning,

tillverkare: den som inför typgodkännandemyndigheten ansvarar för alla

aspekter av typgodkännandeprocessen och för produktionsöverensstämmel-
sen, även om denne inte varit direkt engagerad i samtliga stadier av produk-
tionen av det fordon, det system, den komponent eller den separata tekniska
enhet som typgodkännandet avser, eller den som denne har utsett som sin fö-
reträdare i frågor som omfattas av denna lag,

utsläppsbegränsande anordningar: de komponenter i en bil som styr eller

begränsar utsläpp av avgaser och andra föroreningar,

fordonstyp: fordon som inte skiljer sig från varandra i fråga om tillverk-

are, tillverkarens typbeteckning och väsentliga konstruktions- eller formgiv-
ningsaspekter som chassi, bottenplatta eller motor,

motortyp: en kategori av motorer som inte skiljer sig från varandra i fråga

om tillverkare, tillverkarens typbeteckning eller väsentliga konstruktions-
aspekter,

fordonssystem: ett sådant tekniskt fordonssystem som omfattas av kraven

i något av särdirektiven,

komponent: anordning som är avsedd att vara en del av ett fordon och som

kan typgodkännas separat oberoende av fordonet, om ett sådant förfarande
uttryckligen är tillåtet enligt något av särdirektiven,

separat teknisk enhet: anordning som är avsedd att vara en del av ett for-

don men som kan typgodkännas separat men då endast i samband med en
specificerad fordonstyp, förutsatt att ett sådant förfarande uttryckligen är till-
låtet enligt något av särdirektiven,

motorbensin: bensin som är avsedd för motordrift och som omfattas av nr

2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 51 eller 2710 11 59 i Kombi-
nerade nomenklaturen (KN-nr) enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av
den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemen-
samma tulltaxan

11,

dieselbränsle: bränsle som omfattas av nr 2710 19 41 eller 2710 19 25 i

Kombinerade nomenklaturen (KN-nr) enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/

6 EUT L 263, 9.10.2007, s. 1 (Celex 32007L0046).

7 EGT L 124, 9.5.2002, s. 1 (Celex 32002L0024).

8 EUT L 311, 21.11.2008, s. 1 (Celex 32008R1137).

9 EUT L 263, 9.10.2007, s. 1 (Celex 32007L0046).

10 EUT L 200, 31.7.2009, s. 1 (Celex 32009R0661).

11 EGT L 256, 7.9.1987, s. 1 (Celex 31987R2658).

background image

3

SFS 2010:209

87 och som är avsett att användas i sådana motorfordon som avses i rådets di-
rektiv 70/220/EEG av den 20 mars 1970 om tillnärmning av med-
lemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot luftförorening genom avgaser
från motorfordon

12, senast ändrat genom rådets direktiv 2006/96/EG13, och

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/55/EG av den 28 september
2005 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot ut-
släpp av gas- och partikelformiga föroreningar från motorer med kompres-
sionständning som används i fordon samt mot utsläpp av gasformiga för-
oreningar från motorer med gnisttändning drivna med naturgas eller gasol
vilka används i fordon

14, senast ändrat genom kommissionens direktiv 2008/

74/EG

15,

alternativt motorbränsle: för motordrift avsett motorbränsle som inte är

motorbensin eller dieselbränsle som till övervägande del har sitt ursprung i
råolja, och

konverteringssats: ett system för ändring av ett fordon från drift med mo-

torbensin eller dieselbränsle till drift med ett alternativt motorbränsle.

I övrigt har beteckningarna i denna lag samma innebörd som i lagen

(2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

3 §

I fråga om avgasrening som inte regleras i förordning (EG) nr 715/

2007 eller förordning (EG) nr 595/2009 ska ett motorfordon anses stämma
överens med de avgasreningskrav som följer av denna lag, om fordonet

1. har godkänts enligt något av ramdirektiven och åtföljs av intyg av for-

donstillverkaren att fordonet stämmer överens med den godkända typen, el-
ler

2. har godkänts enligt något särdirektiv.

26 §

16

Typgodkännandemyndigheten får förelägga en tillverkare att fullgö-

ra en skyldighet att enligt det som följer av artiklarna 6 och 7 i förordning
(EG) nr 715/2007 eller artikel artikel 6 i förordning (EG) nr 595/2009 till-
handahålla sådan information om reparation och underhåll av fordon som
har betydelse för fordonets avgasrening. Föreläggandet får förenas med vite.

27 a §

Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet

1. i samband med ett typgodkännandeförfarande, återkallandeförfarande

eller ett genomförande av en åtgärdsplan undanhåller en uppgift, lämnar en
oriktig uppgift, förfalskar ett testresultat, använder en manipulationsanord-
ning eller manipulerar ett system för begränsning av kvävedioxidutsläpp och
därigenom bryter mot tillverkarens skyldigheter enligt artiklarna 4 och 5 i
förordning (EG) nr 715/2007 eller artiklarna 4 och 5 i förordning (EG) nr
595/2009,

2. inte tillhandahåller sådan information om reparation och underhåll av

fordon som har betydelse för fordonets avgasrening och därigenom bryter
mot artikel 6 i förordning (EG) nr 715/2007 eller artikel 6 i förordning (EG)
nr 595/2009, eller

12 EGT L 76, 6.4.1970, s. 1 (Celex 31970L0220).

13 EUT L 363, 20.12.2006, s. 81 (Celex 32006L0096).

14 EUT L 275, 20.10.2005, s. 1 (Celex 32005L0055).

15 EUT L 192, 19.7.2008, s. 51 (Celex 32008L0074).

16 Tidigare 26 § upphävd genom 2007:219.

background image

4

SFS 2010:209

3. manipulerar ett system där förbrukningsbart reagens används eller an-

vänder ett fordon utan förbrukningsbart reagens och därigenom bryter mot
artikel 7 i förordning (EG) nr 595/2009.

27 b §

Den som har överträtt ett vitesföreläggande enligt 26 § ska inte dö-

mas till ansvar enligt denna lag för en gärning som omfattas av föreläggan-
det.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2010.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)