SFS 2010:210 Lag om ändring i miljöbalken

100210.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i miljöbalken;

utfärdad den 25 mars 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om miljöbalken

dels att 29 kap. 4 och 8 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i balken ska införas en ny paragraf, 29 kap. 4 a §, av följande

lydelse.

29 kap.

4 §

2

För otillåten miljöverksamhet döms till böter eller fängelse i högst två

år den som med uppsåt eller av oaktsamhet

1. påbörjar eller bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utan till-

stånd eller godkännande eller utan att ha gjort en anmälan, eller efter att ha
gjort en anmälan påbörjar en verksamhet eller åtgärd utan att följa en före-
skriven tidsfrist, allt enligt vad som krävs i

a) bestämmelsen i 7 kap. 28 a § om skydd för särskilda naturområden, om

verksamheten eller åtgärden inte omfattas av ett tillstånd eller en dispens en-
ligt bestämmelserna i 9 eller 11–15 kap.,

b) föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 9 kap. 6 § om

miljöfarliga verksamheter,

c) bestämmelsen i 9 kap. 6 § fjärde stycket om anmälningspliktiga miljö-

farliga verksamheter,

d) bestämmelserna i 11 kap. eller föreskrifter som regeringen har med-

delat med stöd av 11 kap. om vattenverksamheter,

e) bestämmelsen i 11 kap. 9 b § tredje stycket om anmälningspliktiga vat-

tenverksamheter,

f) bestämmelsen i 11 kap. 22 § om att ta en anläggning för bortledande av

grundvatten ur bruk,

g) bestämmelsen i 12 kap. 6 § eller föreskrifter som regeringen har med-

delat med stöd av 12 kap. 6 § om att en verksamhet eller åtgärd ska anmälas
för samråd,

h) bestämmelsen i 13 kap. 12 § om avsiktlig utsättning av genetiskt mo-

difierade organismer och om att släppa ut produkter som innehåller eller be-
står av sådana organismer på marknaden,

i) föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 13 kap. 16 § om

innesluten användning av genetiskt modifierade organismer,

1 Prop. 2009/10:35, bet. 2009/10:MJU20, rskr. 2009/10:200.

2 Senaste lydelse 2008:240.

SFS 2010:210

Utkom från trycket
den 8 april 2010

background image

2

SFS 2010:210

j) bestämmelserna i artikel 56 i förordning (EG) nr 1907/2006 om förut-

sättningar för att få använda ett ämne som anges i bilaga XIV till den förord-
ningen eller släppa ut ett sådant ämne på marknaden,

k) bestämmelsen i 14 kap. 4 § om införsel från ett land utanför Europeiska

unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, utsläppande på
marknaden och användning av kemiska och biologiska bekämpningsmedel,

l) föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 14 kap. 8 § om

hantering, införsel, utförsel, tillstånd, godkännande eller anmälan av kemiska
produkter, biotekniska organismer eller varor, eller

m) bestämmelserna i 17 kap. om regeringens tillåtlighetsprövning, eller
2. bryter mot ett villkor eller en bestämmelse i det tillstånd eller i det be-

slut om tillåtlighet, godkännande eller dispens som gäller för verksamheten
eller åtgärden och som har meddelats med stöd av balken eller förordning
(EG) nr 1907/2006.

Ansvar ska inte dömas ut enligt denna paragraf, om ansvar för gärningen

kan dömas ut enligt 1 § eller om gärningen omfattas av en föreskrift som re-
geringen har meddelat med stöd av 30 kap. 1 § om skyldighet att betala
miljösanktionsavgift.

4 a §

För otillåten avfallstransport döms till böter eller fängelse i högst två

år den som med uppsåt eller av oaktsamhet

1. transporterar avfall utan tillstånd och därigenom bryter mot föreskrifter

som regeringen har meddelat med stöd av 15 kap. 25 § om tillstånd för
yrkesmässig transport av avfall,

2. inom Europeiska unionen transporterar avfall utan att göra en skriftlig

förhandsanmälan och utan att ha ett giltigt godkännande och därigenom bry-
ter mot artiklarna 4 och 9.6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall

3,

3. från Europeiska unionen exporterar avfall för bortskaffande och därige-

nom bryter mot ett exportförbud enligt artikel 34 i förordning (EG) nr 1013/
2006,

4. från Europeiska unionen exporterar avfall för bortskaffande utan att ha

ett skriftligt godkännande och därigenom bryter mot artikel 35.4 a i förord-
ning (EG) nr 1013/2006,

5. från Europeiska unionen exporterar avfall för återvinning och därige-

nom bryter mot ett exportförbud enligt artikel 36 i förordning (EG) nr 1013/
2006,

6. från Europeiska unionen exporterar avfall för återvinning till ett land

som omfattas av förfarandereglerna i artikel 37 i förordning (EG) nr 1013/
2006 och därigenom bryter mot ett förbud eller ett krav på skriftlig
förhandsanmälan som gäller enligt artikel 37.2 andra stycket eller 37.5 i för-
ordning (EG) nr 1013/2006 eller som gäller enligt artikel 1 i kommissionens
förordning (EG) nr 1418/2007 av den 29 november 2007 om export för åter-
vinning av visst avfall som förtecknas i bilaga III eller IIIA till Europaparla-
mentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 till vissa länder som inte
omfattas av OECD-beslutet om kontroll av gränsöverskridande transporter
av avfall

4,

3 EUT L 190, 12.7.2006, s. 1 (Celex 32006R1013).

4 EUT L 316, 4.12.2007, s. 6 (Celex 32007R1418).

background image

3

SFS 2010:210

7. från Europeiska unionen exporterar avfall för återvinning till ett land

som omfattas av förfarandereglerna i artikel 38 i förordning (EG) nr 1013/
2006 utan att ha ett skriftligt godkännande och därigenom bryter mot artikel
38.4 a,

8. från Europeiska unionen exporterar avfall utan att avfallet är avsett för

bortskaffande eller återvinning i en anläggning där bortskaffandet eller åter-
vinningen sker enligt de bestämmelser som gäller i mottagarlandet och däri-
genom bryter mot någon av artiklarna 35.5, 37.4 och 38.6 i förordning (EG)
nr 1013/2006,

9. från Europeiska unionen exporterar avfall avsett för bortskaffande i ett

utomeuropeiskt land eller territorium och därigenom bryter mot ett export-
förbud enligt artikel 40.1 i förordning (EG) nr 1013/2006,

10. till Europeiska unionen importerar avfall för bortskaffande och däri-

genom bryter mot ett importförbud enligt artikel 41 i förordning (EG) nr
1013/2006,

11. till Europeiska unionen importerar avfall för bortskaffande utan att ha

ett skriftligt godkännande och därigenom bryter mot artikel 42.4 a i förord-
ning (EG) nr 1013/2006,

12. till Europeiska unionen importerar avfall för återvinning och därige-

nom bryter mot ett importförbud enligt artikel 43 i förordning (EG) nr 1013/
2006,

13. till Europeiska unionen importerar avfall för återvinning utan att ha ett

skriftligt godkännande och därigenom bryter mot artikel 44.4 a eller 45 jäm-
förd med artikel 42.4 a i förordning (EG) nr 1013/2006,

14. till Europeiska unionen importerar avfall från ett sådant utomeurope-

iskt land eller territorium som avses i artikel 46 i förordning (EG) nr 1013/
2006 utan att göra en skriftlig förhandsanmälan och utan att ha ett giltigt
godkännande och därigenom bryter mot artikel 46.1 jämförd med artiklarna
4 och 9.6, eller

15. blandar avfall under transport i strid med artikel 19 i förordning (EG)

nr 1013/2006.

För försök till brott som avses i första stycket 3–9 döms till ansvar enligt

23 kap. brottsbalken.

8 §

5

Till böter eller fängelse i högst två år döms den som med uppsåt eller

av oaktsamhet

1. bryter mot en föreskrift för totalförsvaret som har meddelats med stöd

av 1 kap. 5 §, om en överträdelse av den lagbestämmelse från vilken av-
vikelsen har föreskrivits är straffbelagd,

2. bryter mot en föreskrift om försiktighetsmått inom ett miljöskydds-

område, som regeringen har meddelat med stöd av 7 kap. 20 §,

3. bryter mot en föreskrift eller ett beslut om förbud mot utsläpp av av-

loppsvatten m.m. som regeringen har meddelat med stöd av 9 kap. 4 §,

4. bryter mot en föreskrift om försiktighetsmått vid miljöfarlig verksam-

het som regeringen har meddelat med stöd av 9 kap. 5 §,

5. i ett miljöriskområde som avses i 10 kap. 17 § vidtar en åtgärd som

ökar belastningen av föroreningar i eller omkring området, annars försämrar
den miljömässiga situationen eller försvårar avhjälpandeåtgärder,

5 Senaste lydelse 2008:240.

background image

4

SFS 2010:210

6. bryter mot den skyldighet att underhålla en vattenanläggning som följer

av 11 kap. 17 § första stycket, 20 § första stycket eller 21 § första stycket,

7. bryter mot ett förbud till skydd för naturmiljön enligt 12 kap. 6 § fjärde

stycket,

8. bryter mot bestämmelsen i 13 kap. 8 § om utredning innan en gentek-

nisk verksamhet påbörjas eller mot en föreskrift om utredningen som reger-
ingen har meddelat med stöd av 13 kap. 9 §,

9. bryter mot en föreskrift om försiktighetsmått vid genteknisk verksam-

het som regeringen har meddelat med stöd av 13 kap. 11 §,

10. bryter mot skyldigheten att upprätta en kemikaliesäkerhetsrapport en-

ligt vad som krävs i artiklarna 37.4 och 39.1 i förordning (EG) nr 1907/2006,

11. bryter mot skyldigheten att förse Europeiska kemikaliemyndigheten

med information enligt vad som krävs i artiklarna 38, 39.2 och 66.1 i förord-
ning (EG) nr 1907/2006,

12. bryter mot förbudet mot dumpning eller förbränning av avfall enligt

15 kap. 31 §, eller

13. bryter mot ett förbud mot fiske som i det enskilda fallet har beslutats

med stöd av 28 kap. 13 §.

För försök till brott som avses i första stycket 12 döms till ansvar enligt

23 kap. brottsbalken.

Ansvar ska inte dömas ut enligt denna paragraf, om ansvar för gärningen

kan dömas ut enligt 1 § eller 9 § första stycket 5.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2010.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)