SFS 2010:211 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

100211.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763);

utfärdad den 25 mars 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i hälso- och sjukvårdslagen

(1982:763)

2 ska införas en ny paragraf, 2 h §, av följande lydelse.

2 h §

Innan en ny diagnos- eller behandlingsmetod som kan ha betydelse

för människovärde och integritet börjar tillämpas i hälso- och sjukvården,
ska vårdgivaren se till att metoden har bedömts från individ- och samhälls-
etiska aspekter.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2009/10:83, bet. 2009/10:SoU8, rskr. 2009/10:213.

2 Lagen omtryckt 1992:567.

SFS 2010:211

Utkom från trycket
den 8 april 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010