SFS 2010:213 Förordning om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)

100213.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937);

utfärdad den 25 mars 2010.

Regeringen föreskriver att 3 kap. 11 § socialtjänstförordningen

(2001:937) ska ha följande lydelse.

3 kap.

11 §

1

Inskrivning i ett annat hem för vård eller boende än sådant som drivs

av Statens institutionsstyrelse sker efter ansökan. Föreståndaren beslutar om
inskrivning, om inte huvudmannen har bestämt annorlunda. Har huvudman-
nen bestämt en annan ordning för inskrivningen ska denne meddela Social-
styrelsen vad som gäller.

Vid inskrivningsbeslutet ska det särskilt kontrolleras att hemmet är lämp-

ligt med hänsyn till den enskildes behov, ålder, utveckling, utbildning och
personliga förhållanden i övrigt.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2010.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:1142.

SFS 2010:213

Utkom från trycket
den 8 april 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010