SFS 2010:214 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

100214.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 25 mars 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 25 kap. 11 § offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

25 kap.

11 §

Sekretessen enligt 1 § hindrar inte att uppgift lämnas

1. från en myndighet som bedriver verksamhet som avses i 1 § i en kom-

mun till en annan sådan myndighet i samma kommun,

2. från en myndighet som bedriver verksamhet som avses i 1 § i ett lands-

ting till en annan sådan myndighet i samma landsting,

3. till en myndighet som bedriver verksamhet som avses i 1 § eller till en

enskild vårdgivare enligt vad som föreskrivs om sammanhållen journal-
föring i patientdatalagen (2008:355),

4. till ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister enligt patientdatalagen,
5. från en myndighet som bedriver verksamhet som avses i 1 § inom en

kommun eller ett landsting till annan sådan myndighet för forskning eller
framställning av statistik eller för administration på verksamhetsområdet,
om det inte kan antas att den enskilde eller någon närstående till den enskilde
lider men om uppgiften röjs, eller

6. till en enskild enligt vad som föreskrivs i
� lagen (1988:1473) om undersökning beträffande vissa smittsamma sjuk-

domar i brottmål,

� lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård,
� smittskyddslagen (2004:168),
� 6 och 7 kap. lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.,
� lagen (2006:496) om blodsäkerhet, eller
� lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av

mänskliga vävnader och celler.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2010.

1 Prop. 2009/10:71, bet. 2009/10:KU36, rskr. 2009/10:209.

SFS 2010:214

Utkom från trycket
den 8 april 2010

background image

2

SFS 2010:214

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)