SFS 2010:215 Förordning om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion

100215.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:825) med
länsstyrelseinstruktion;

utfärdad den 25 mars 2010.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2007:825) med läns-

styrelseinstruktion ska ha följande lydelse.

3 §

1

Länsstyrelsen har bland annat uppgifter i fråga om

1. trafikföreskrifter,
2. livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor,
3. regional tillväxt,
4. infrastrukturplanering,
5. hållbar samhällsplanering och boende,
6. energi och klimat,
7. kulturmiljö,
8. skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar,
9. naturvård, samt miljö- och hälsoskydd,
10. lantbruk och landsbygd,
11. fiske,
12. folkhälsa,
13. jämställdhet, och
14. integration.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2010.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:1377.

SFS 2010:215

Utkom från trycket
den 8 april 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010