SFS 2010:216 Förordning om ändring i förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring

100216.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1495) om
överlämnande av allmänna handlingar till andra
organ än myndigheter för förvaring;

utfärdad den 25 mars 2010.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1994:1495) om över-

lämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förva-
ring ska ha följande lydelse.

Bilaga

1

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2010.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:1532.

Myndighet

Enskilda organ

Lantmäteriet

SVEFA � Svensk
Fastighetsvärdering AB

Luftfartsverket

Swedavia AB

Länsarbetsnämnderna i Blekinge,
Gotlands, �lvsborgs och
Gävleborgs län

Arbetslöshetskassan Alfa

SFS 2010:216

Utkom från trycket
den 8 april 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010