SFS 2010:217 Förordning om ändring i förordningen (2009:146) med instruktion för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

100217.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:146) med
instruktion för Myndigheten för tillväxtpolitiska
utvärderingar och analyser;

utfärdad den 25 mars 2010.

Regeringen föreskriver att 2 och 6 §§ förordningen (2009:146) med

instruktion för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
ska ha följande lydelse.

2 §

Myndigheten ska

1. identifiera hinder för näringslivets utveckling och föreslå åtgärder som

kan bidra till utveckling av företag och hållbar tillväxt i alla delar av landet,

2. söka, systematisera och förmedla sådan kunskap om

internationaliseringen av ekonomin, förutsättningar för hållbar tillväxt i
olika länder och åtgärder i andra länder som syftar till hållbar tillväxt på
nationell och regional nivå,

3. genomföra utvärderingar och analyser av program, bidrag, andra

insatser och omregleringar med betydelse för näringslivets utveckling,

4. genomföra utvärderingar av insatser och analyser av förutsättningar för

utveckling och hållbar tillväxt i gles- och landsbygder, små och medelstora
städer samt storstadsområden, inklusive tillgänglighet till kommersiell och
offentlig service för företag och medborgare i serviceglesa områden,

5. årligen rapportera en samlad utvärdering av hur resurserna inom

tillväxtpolitikens område används och vilka resultat detta ger, och

6. årligen till Regeringskansliet i en rapport uppdatera och kommentera de

indikatorer som används i budgetpropositionen inom utgiftsområde 19
Regional tillväxt för att följa utvecklingen i landets regioner.

Myndigheten bör i betydande omfattning upphandla utvärderingar och

analyser från andra aktörer.

6 §

Myndigheten ska ansvara för utlandsbaserad omvärldsbevakande och

främjande verksamhet inom tillväxt-, innovations-, forsknings- och
utbildningspolitiken samt inom andra områden som har betydelse för svensk
konkurrenskraft och hållbar utveckling och som inte ligger inom ramen för
andra aktörers uppdrag. Verksamheten ska bedrivas i samverkan med
berörda aktörer.

SFS 2010:217

Utkom från trycket
den 8 april 2010

background image

2

SFS 2010:217

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2010.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)