SFS 2010:218 Förordning om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)

100218.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90);

utfärdad den 25 mars 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om vägmärkesförordningen (2007:90)
dels att 1 kap. 2 §, 2 kap. 8, 13, 14, 17, 21��26 §§ samt 8 kap. 5 § ska ha

följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 2 kap. 13 a §, av föl-

jande lydelse.

1 kap.

2 §

I denna förordning används följande beteckningar med den betydelse

som anges nedan. Andra beteckningar som används i förordningen har
samma betydelse som i yrkestrafiklagen (1998:490), lagen (2001:559) om
vägtrafikdefinitioner och förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner.

Beteckning

Betydelse

Symbol

Bild som används i stället för en text.

Vägmärkesbild

Den information som lämnas på ett
vägmärke genom text och symboler.
I vägmärkesbilden ingår bårder och
motsvarande.

Vägvisningsplan

En förteckning över geografiska mål
som ska anges med lokaliserings-
märken för vägvisning längs de all-
männa vägarna.

SFS 2010:218
Utkom från trycket
den 8 april 2010

background image

2

SFS 2010:218

2 kap.

8 §

1

Förbudsmärken är följande.

13 §

2

Geografisk vägvisning för riksvägar och länsvägar i nummergruppen

100��499 ska ske enligt en vägvisningsplan som föreskrivs av Transportsty-
relsen.

För övriga allmänna vägar upprättas vägvisningsplanen av den statliga

väghållningsmyndigheten.

Innan en vägvisningsplan föreskrivs eller upprättas ska berörda väghållare

och de som särskilt berörs av planen få tillfälle att yttra sig.

För numrerade trafikplatser upprättar Transportstyrelsen en förteckning

över trafikplatsnummer.

13 a §

Den statliga väghållningsmyndigheten eller den kommunala myn-

dighet som har hand om väg- eller gatuhållningen meddelar på begäran av
annan beslut om vägvisning till allmänna inrättningar, serviceanläggningar
och turistiskt intressanta mål m.m.

14 §

Lokaliseringsmärken för vägvisning har följande färgsättningar och

texttyper om inte annat anges i 17 §.

Vit botten med svart versal text och svarta symboler till lokala mål i tätort.

Brun botten med vit versal och gemen text och vita symboler till mål av tu-
ristiskt intresse.

1 Senaste lydelse 2008:1180.

Märke

Närmare föreskrifter

C43 Slut på vändplats

Märket behöver inte vara uppsatt om
det ändå tydligt framgår att vänd-
platsen upphör.

C44 Förbud mot trafik med annat
motordrivet fordon med dubbdäck
än moped klass II

Avser förbudet även moped klass II
anges det på en tilläggstavla.

2 Senaste lydelse 2008:1180.

background image

3

SFS 2010:218

Orange botten med svart versal text och svarta symboler till mål vid tillfällig
trafikomläggning.

17 §

3

Lokaliseringsmärken anger väg till ort, plats, inrättning, anläggning

eller liknande, om inte annat anges. Lokaliseringsmärken är följande.

21 §

Lokaliseringsmärken för upplysning om allmänna inrättningar m.m.

kan vara infogade i ett lokaliseringsmärke för vägvisning.

Namn på en inrättning kan anges.

3 Senaste lydelse 2008:1180.

Märke

Närmare föreskrifter

F10 Platsmärke

Märket anger en ort eller annan plats
av betydelse för orienteringen.

Kommun-, stads- eller länsvapen

kan vara infogat i märket.

F11 Vägnamn

Märket anger namn på en viss väg
eller led.

Avvikelse från färg får inte ske.

F12 Vattendrag

F13 Avståndstavla

Avstånd anges i hela kilometer.

Vägnamn eller vägnummer kan

vara infogade i märket.

F14 Vägnummer


Vägnummer anges endast för vägar i
nummergruppen 1��499.

Ett märke med streckad bård

anger att vägen leder till den väg
som vägvisas med det nummer som
anges på märket.

background image

4

SFS 2010:218

22 §

Lokaliseringsmärken för upplysning om allmänna inrättningar m.m.

är följande.

Lokaliseringsmärken för upplysning om serviceanläggningar m.m.

23 §

Lokaliseringsmärken för upplysning om serviceanläggningar m.m.

kan vara infogade i ett lokaliseringsmärke för vägvisning.

Namn på en anläggning kan anges.

24 §

4

Lokaliseringsmärken för upplysning om serviceanläggningar

m.m. är följande.

Märke

Närmare föreskrifter

G9 Brandsläckare

G10 Handelsområde

Märket anger ett område för handel.

4 Senaste lydelse 2008:191.

Märke

Närmare föreskrifter

H24 Rum och frukost

Märket anger en anläggning som till-
handahåller rum för övernattning
och frukost.

H25 Gårdsbutik

Märket anger en anläggning med
försäljning av lokalt tillverkade eller
närodlade produkter.

H26 Hantverk

Märket anger en anläggning med
tillverkning och försäljning av hant-
verksprodukter.

background image

5

SFS 2010:218

Lokaliseringsmärken för turistiskt intressanta mål m.m.

25 §

Lokaliseringsmärken för turistiskt intressanta mål m.m. används för

att upplysa om vägar eller platser av turistiskt intresse.

Namn på ett turistiskt mål kan anges.

26 §

5

Lokaliseringsmärken för turistiskt intressanta mål m.m. är följande.

8 kap.

5 §

Kostnader för att tillverka, sätta upp, underhålla och ta bort anord-

ningar enligt denna förordning ska betalas av den som enligt 1 kap. 6 § an-
svarar för åtgärderna. Detta gäller dock inte i följande fall:

1. Kostnader för ett lokaliseringsmärke som sätts upp efter beslut om

vägvisning enligt 2 kap. 13 a § betalas av den som begärt vägvisningen. Om
märket ändå ska sättas upp betalas kostnaderna i stället av den som svarar för
väg- eller gatuhållningen.

2. Kostnader för anordningar som tillfälligt behövs vid ett tillfälligt ar-

rangemang eller motsvarande betalas av den som svarar för arrangemanget.

3. Kostnader för anordningar i samband med ledningsdragning eller för

annat intrång i vägen betalas av den som svarar för intrånget.

5 Senaste lydelse 2008:1180.

Märke

Närmare föreskrifter

I1 Turistväg

Märket anger en väg eller vägsträck-
ning av turistiskt intresse.

Märket kan vara infogat i ett loka-

liseringsmärke för vägvisning.

I2 Turistområde

Symbolen på märket är anpassad till
temat för turistområdet.

Symbolen kan vara infogad i ett

lokaliseringsmärke för vägvisning.

Transportstyrelsen får meddela fö-

reskrifter om vilka symboler som får
användas.

I3 Landmärke

Märket upplyser om ett landmärke
av turistiskt intresse som kan ses
från vägen.

Symbolen på märket visar en silu-

ett av platsen.

Transportstyrelsen får meddela fö-

reskrifter om vilka symboler som får
användas.

I4 Världsarv

Märket anger ett av UNESCO beslu-
tat världsarv.

Märket kan vara infogat i ett loka-

liseringsmärke för vägvisning.

background image

6

SFS 2010:218

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

4. Kostnaden för vägmärke E22, busshållplats, vid en busshållplats för

fordon i linjetrafik och skolskjuts betalas av den som driver linjetrafiken el-
ler anordnar skolskjutsen.

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2010.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)