SFS 2010:219 Förordning om upphävande av förordningen (1985:1076) om parkeringsplats för utländska beskickningars fordon

100219.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (1985:1076) om
parkeringsplats för utländska beskickningars
fordon;

utfärdad den 25 mars 2010.

Regeringen föreskriver att förordningen (1985:1076) om parkeringsplats

för utländska beskickningars fordon ska upphöra att gälla vid utgången av
april 2010.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2010:219

Utkom från trycket
den 8 april 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010