SFS 2010:220 Förordning om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall

100220.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning
av fordon i vissa fall;

utfärdad den 25 mars 2010.

Regeringen föreskriver att 2 och 4 §§ förordningen (1982:198) om

flyttning av fordon i vissa fall

1 ska ha följande lydelse.

2 §

2

Utöver vad som framgår av 2 § andra och tredje styckena lagen

(1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall får ett fordon flyttas i följande
fall.

1. Om det är uppställt på en sådan plats eller på ett sådant sätt att fara

uppstår eller trafiken onödigtvis hindras eller störs.

2. Om det är uppställt i strid mot föreskrifter om stannande eller parkering

och

a) försvårar snöröjning, renhållning eller annat arbete på väg,
b) det finns stor risk för att fara uppstår, eller
c) fordonet varit fortlöpande uppställt på samma plats under minst tre

dygn.

3. Om det är uppställt i strid mot föreskrifter om stannande eller parkering

och

a) fordonet enligt uppgift i vägtrafikregistret är belagt med körförbud

enligt fordonsförordningen (2009:211) eller enligt den upphävda
fordonsförordningen (2002:925),

b) det för fordonet enligt uppgift i vägtrafikregistret gäller

brukandeförbud enligt lagen (2001:558) om vägtrafikregister eller
motsvarande förbud enligt vägtrafikskattelagen (2006:227) eller enligt lagen
(2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt,

c) fordonet är trafikförsäkringspliktigt enligt trafikskadelagen

(1975:1410) och enligt uppgift i vägtrafikregistret saknar föreskriven
trafikförsäkring,

d) fordonet ska vara registrerat men saknar registreringsskylt eller annars

inte kan identifieras på platsen, eller

e) det till stöd för uppställningen har åberopats ett parkeringstillstånd för

rörelsehindrade som hos polisen har anmälts stulet eller förlorat.

1 Förordningen omtryckt 2003:639.

2 Senaste lydelse 2009:213.

SFS 2010:220

Utkom från trycket
den 8 april 2010

background image

2

SFS 2010:220

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

4. Om det är uppställt i strid mot föreskrifter om stannande eller parkering
a) på en parkeringsplats som är reserverad för personer med parkerings-

tillstånd för rörelsehindrade,

b) i ett körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl.,
c) på en hållplats enligt 3 kap. 54 § trafikförordningen (1998:1276),
d) på eller inom fem meter före ett övergångsställe, eller
e) på en gång- eller cykelbana eller i ett cykelfält.
5. Om det är uppställt i strid mot föreskrifter om stannande eller parkering

på en plats där det gäller förbud mot att stanna eller parkera för fordon annat
än för på- eller avlastning av gods.

6. Om det är uppställt på en offentlig plats som upplåtits för parkering och

det huvudsakliga syftet med uppställningen uppenbarligen är något annat än
parkering av fordonet.

7. Om det är ett fordonsvrak.
8. Om det är uppställt i strid mot föreskrifter om stannande eller parkering

på en parkeringsplats som är reserverad för fordon som avses i 10 kap. 2 §
tredje stycket trafikförordningen.

4 §

3

Beslut om flyttning ska verkställas omedelbart, om det behövs med

hänsyn till ändamålet med flyttningen.

I andra fall ska ett skriftligt meddelande fästas på fordonet med en uppma-

ning till ägaren att senast viss angiven dag flytta fordonet. Det ska framgå av
meddelandet att fordonet kommer att flyttas om uppmaningen inte följs. �r
ägaren känd, ska en kopia av meddelandet skickas till honom eller henne så
snart det kan ske.

Andra stycket ska alltid tillämpas om ett fordon ska flyttas med stöd en-

dast av bestämmelserna i 2 § 3 a, b, eller c eller 2 § 8.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2010.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

3 Senaste lydelse 2003:639.