SFS 2010:221 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

100221.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i trafikförordningen (1998:1276);

utfärdad den 25 mars 2010.

Regeringen föreskriver att 10 kap. 2 § trafikförordningen (1998:1276) ska

ha följande lydelse.

10 kap.

2 §

1

Föreskrifter enligt 1 § andra stycket 9��11, 14��18, 20 och 21 får avse

1. en viss trafikantgrupp,
2. ett visst eller vissa fordonsslag, eller
3. fordon med last av viss beskaffenhet.
Lokala trafikföreskrifter om parkering får innefatta särskilda

bestämmelser för att underlätta för dem som bor i ett visst område att
parkera inom detta område. Om det behövs av särskilda skäl får vissa
parkeringsplatser i området reserveras för de boende genom sådana
bestämmelser. Frågor om tillstånd att parkera enligt föreskrifterna prövas av
kommunen.

Lokala trafikföreskrifter om parkering får innefatta särskilda

bestämmelser om att högst tre parkeringsplatser får reserveras för varje
utländsk beskickning i anslutning till beskickningens kansli eller residens.
Detsamma gäller parkeringsplatser för konsulat som förestås av en
karriärkonsul samt sådana internationella organ som avses i 4 § lagen
(1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

Lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon som meddelas

av en kommun för en viss väg eller vägsträcka får avse fordon med
dubbdäck.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2010.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:985.

SFS 2010:221
Utkom från trycket
den 8 april 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010