SFS 2010:222 Förordning om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779)

100222.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779);

utfärdad den 25 mars 2010.

Regeringen föreskriver att 1 kap. 3 § yrkestrafikförordningen (1998:779)

1

ska upphöra att gälla den 14 maj 2010.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse av 1 kap. 3 § 2008:1177.

SFS 2010:222

Utkom från trycket
den 8 april 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010