SFS 2010:223 Förordning om ändring i förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

100223.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:786) om
internationella vägtransporter inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet (EES);

utfärdad den 25 mars 2010.

Regeringen föreskriver att 1, 3�5 och 9 §§

förordningen (1998:786) om

internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES)

1 ska ha följande lydelse.

1 §

2

Denna förordning reglerar vissa förhållanden i anslutning till

1. rådets förordning (EEG) nr 684/92 av den 16 mars 1992 om

gemensamma regler för internationell persontransport med buss,

2. rådets förordning (EEG) nr 881/92 av den 26 mars 1992 om tillträde till

marknaden för godstransporter på väg inom gemenskapen till eller från en
medlemsstats territorium eller genom en eller flera medlemsstaters
territorier,

3. kommissionens förordning (EG) nr 3298/94 av den 21 december 1994

om det närmare förfarandet i systemet med transiträttigheter (miljöpoäng)
för transport med tung lastbil genom �sterrike, upprättat genom artikel 11 i
protokoll nr 9 till anslutningsakten för Norge, �sterrike, Finland och
Sverige,

4. rådets förordning (EG) nr 12/98 av den 11 december 1997 om villkoren

för att transportföretag ska få utföra nationella persontransporter på väg i en
annan medlemsstat än den där de är hemmahörande,

5. rådets beslut nr 917/2002/EG av den 3 oktober 2002 om ingåendet av

Interbus-överenskommelsen om tillfällig internationell persontransport med
buss,

6. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1072/2009 av den

21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella
marknaden för godstransporter på väg

3.

3 §

4

Med behörig kontrollant enligt artikel 3 a.3 tredje meningen och

artikel 15 i förordning (EEG) nr 684/92, enligt artikel 5.4 och 6.4 i
förordning (EEG) nr 881/92 och enligt artikel 5 och 6 i förordning (EG)
12/98 avses polisman och bilinspektör. Med behörig kontrolltjänsteman

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2009:1365.

2 Senaste lydelse 2003:49.

3 EGT L 300,14.11.2009, s. 72 (Celex 32009R1072).

4 Senaste lydelse 2003:49.

SFS 2010:223

Utkom från trycket
den 8 april 2010

background image

2

SFS 2010:223

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

enligt den överenskommelse som bifogats rådets beslut nr 917/2002/EG
avses polisman och bilinspektör.

4 §

5

Till böter döms den som uppsåtligen

1. driver trafik utan sådant
a) tillstånd som avses i artiklarna 3 a eller 5 i förordning (EEG) nr 684/92,
b) kontrolldokument som avses i artikel 11 i samma förordning, om han

eller hon inte är undantagen från kravet på kontrolldokument enligt 2 a §,

c) certifikat som avses i artikel 13 i samma förordning,
2. driver trafik utan något av de tillstånd som avses i artikel 3 i förordning

(EEG) nr 881/92,

3. utför cabotagetransporter i strid med förordning (EG) nr 1072/2009,
4. driver trafik utan sådant tillstånd som avses i artikel 1 i förordning (EG)

nr 12/98 eller sådant kontrolldokument som avses i artikel 6 i samma
förordning, eller

5. utför transporter utan sådant tillstånd som avses i artikel 15 i den

överenskommelse som bifogas rådets beslut nr 917/2002/EG eller sådant
kontrolldokument som avses i artikel 10 i samma överenskommelse.

5 §

6

Till penningböter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1. bryter mot artikel 3 a.3 tredje meningen eller artikel 15 i förordning

(EEG) nr 684/92,

2. bryter mot artikel 5.4 andra meningen eller artikel 6.4 tredje meningen i

förordning (EEG) nr 881/92,

3. bryter mot artikel 5 eller artikel 6.1 i förordning (EG) nr 12/98, eller
4. bryter mot artikel 18 eller artikel 20 i den överenskommelse som

bifogats rådets beslut nr 917/2002/EG.

9 §

7

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter för verkställigheten av

denna förordning när det gäller transporter som avses i förordning (EEG) nr
684/92, förordning (EEG) nr 881/92, förordning (EG) nr 3298/94 och
kapitel III i förordning (EG) nr 1072/2009.

Rikspolisstyrelsen får i fråga om polismän och Tullverket får i fråga om

tulltjänstemän meddela föreskrifter om verkställigheten av bestämmelser i
denna förordning om hindrande av fortsatt färd. Innan sådana föreskrifter
meddelas ska dessa myndigheter samråda med varandra.

Denna förordning träder i kraft den 14 maj 2010.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

5 Senaste lydelse 2003:860.

6 Senaste lydelse 2003:49.

7 Senaste lydelse 2008:1140.