SFS 2010:224 Förordning om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.

100224.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och
vilotider samt färdskrivare, m.m.;

utfärdad den 25 mars 2010.

Regeringen föreskriver att 9 kap. 5 och 9 §§ samt 10 kap. 10 §

förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. ska
ha följande lydelse.

9 kap.

5 §

1

Till penningböter döms den förare som uppsåtligen eller av

oaktsamhet bryter mot

1. artikel 6, 7 första stycket, 8.1�8.6, 8.6 a första stycket, 12 andra

meningen eller 16.2 andra stycket i förordning (EG) nr 561/2006,

2. artikel 3.1, 14.4 a tredje stycket, 15.1�15.3, 15.5, 15.5 a, 15.7, 16.1

andra stycket, 16.2 eller 16.3 första�tredje styckena i förordning (EEG) nr
3821/85,

3. 5 kap. 4 §, eller
4. förbud mot att bruka fordon enligt 4 kap. 5 § andra stycket eller 6 §

andra stycket.

Till straff enligt första stycket 2 för brott mot artikel 3.1 i förordning

(EEG) nr 3821/85 ska inte dömas om fordonet är utrustat med färdskrivare i
enlighet med 2 kap. 1 §.

Bestämmelser om att påföra sanktionsavgift för vissa överträdelser som

har begåtts utanför Sverige finns i 10 §.

9 §

2

I de fall som avses i 4 eller 5 § döms även arbetsgivaren till

penningböter, om denne uppsåtligen eller av oaktsamhet inte har gjort vad
som har ankommit på honom eller henne för att hindra förseelsen. I de fall
föraren brutit mot artikel 5, 6, 7 första stycket, 8.1�8.6 eller 8.6 a första
stycket i förordning (EG) nr 561/2006 eller mot artikel 3.1, 14.4 a tredje
stycket, 15.1�15.3, 15.5, 15.5 a, 15.7, 16.1 andra stycket, 16.2 eller 16.3
första�tredje styckena i förordning (EEG) nr 3821/85 gäller arbetsgivarens
ansvar även om förarens överträdelse av förordningsbestämmelsen har
begåtts i en annan medlemsstat eller i ett tredje land.

Vad som sägs i första stycket om arbetsgivare ska i stället gälla annan

näringsidkare om brottet har begåtts i dennes transportverksamhet.

1 Senaste lydelse 2009:1374.

2 Senaste lydelse 2007:216.

SFS 2010:224

Utkom från trycket
den 8 april 2010

background image

2

SFS 2010:224

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

10 kap.

10 §

3 Sanktionsavgift ska påföras den förare som har brutit mot artikel 6, 7

första stycket, 8.1�8.6, 8.6 a första stycket eller 12 andra meningen i
förordning (EG) nr 561/2006 om överträdelsen har begåtts i en annan
medlemsstat i EU, i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
eller i Schweiz och överträdelsen upptäcks i Sverige. Sanktionsavgift ska
inte påföras om en sanktion tidigare har beslutats för överträdelsen.

Denna förordning träder i kraft den 4 juni 2010.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

3 Senaste lydelse 2009:1374.