SFS 2010:225 Förordning om ändring i förordningen (1979:321) om ändring av vissa underhållsbidrag

100225.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1979:321) om ändring
av vissa underhållsbidrag;

utfärdad den 25 mars 2010.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (1979:321) om ändring av

vissa underhållsbidrag ska ha följande lydelse.

3 §

1

Försäkringskassan ska underrätta Skatteverket och Kronofogdemyn-

digheten om sitt beslut.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2004:949.

SFS 2010:225

Utkom från trycket
den 8 april 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010