SFS 2010:226 Förordning om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor

100226.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1982:996) om rikets
indelning i domsagor;

utfärdad den 18 mars 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1982:996) om rikets in-

delning i domsagor

1 att punkten 2 i ikraftträdande- och övergångsbestäm-

melserna till förordningen (2008:675) om ändring i nämnda förordning ska
ha följande lydelse.

2. Nyköpings tingsrätt får t.o.m. den 1 oktober 2010 även ha kansli i

Katrineholm.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2001:1303.

SFS 2010:226

Utkom från trycket
den 8 april 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010