SFS 2010:227 Förordning om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

100227.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:634) om
arbetsmarknadspolitiska program;

utfärdad den 25 mars 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:634) om

arbetsmarknadspolitiska program

dels att 30 a § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 33 b §, av följande

lydelse.

30 a §

1

Med arbetslivsintroduktion avses individuellt anpassade arbets-

marknadspolitiska insatser av utredande, vägledande eller orienterande ka-
raktär för den som efter långvarig sjukdom behöver förbereda sig för ett ar-
bete eller för ett annat arbetsmarknadspolitiskt program.

Om arbetsprövning anordnas inom ramen för arbetslivsintroduktion, får

den pågå i högst tre veckor.

33 b §

Ekonomiskt stöd får lämnas till den som anordnar arbetsprövning

för en person som deltar i arbetslivsintroduktion enligt 30 a §.

Arbetsförmedlingen meddelar föreskrifter om stödets storlek.

Föreskrifterna ska utformas så att inte vissa företag eller viss produktion
gynnas på det sätt som avses i artikel 107.1 i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt.

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2010.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:1601.

SFS 2010:227

Utkom från trycket
den 8 april 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010