SFS 2010:228 Lag om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare

100228.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av
arbetstagare;

utfärdad den 25 mars 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1999:678) om utsta-

tionering av arbetstagare

dels att 5 och 9 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 5 a och 9 a §§, av följan-

de lydelse.

5 §

2

En arbetsgivare ska, oavsett vilken lag som annars gäller för anställ-

ningsförhållandet, tillämpa följande bestämmelser för utstationerade arbets-
tagare:

� 2, 2 a, 5, 7, 16�16 b, 17�17 b, 24, 28�29 a, 31 och 32 §§ semesterlagen

(1977:480),

� 2 §, 4 § första stycket och 16�22 §§ föräldraledighetslagen (1995:584),
� 2�7 §§ lagen (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltids-

arbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning, samt

� 1 kap. 4 och 5 §§, 2 kap. 1�4 och 18 §§ samt 5 kap. 1 och 3 §§ diskrimi-

neringslagen (2008:567).

Vid utstationering gäller även bestämmelserna i arbetstidslagen

(1982:673), dock inte 12 §, lagen (2005:395) om arbetstid vid visst väg-
transportarbete, dock inte 16 §, arbetsmiljölagen (1977:1160), lagen
(2005:426) om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget, dock med
den begränsningen i fråga om 1 § andra stycket att 12 § arbetstidslagen inte
gäller, lagen (2008:475) om kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik,
dock med den begränsningen i fråga om 1 § tredje stycket att 12 § arbetstids-
lagen inte gäller, samt, när det gäller arbetsgivare som bedriver uthyrning av
arbetskraft, 4, 6 och 7 §§ lagen (1993:440) om privat arbetsförmedling och
uthyrning av arbetskraft.

Det som sägs i första och andra styckena hindrar inte att arbetsgivaren till-

lämpar bestämmelser eller villkor som är förmånligare för arbetstagaren.

5 a §

En stridsåtgärd mot en arbetsgivare i syfte att genom kollektivavtal

få till stånd en reglering av villkoren för utstationerade arbetstagare får vid-
tas endast om de villkor som krävs

1 Prop. 2009/10:48, bet. 2009/10:AU5, rskr. 2009/10:211.

2 Senaste lydelse 2008:573.

SFS 2010:228

Utkom från trycket
den 8 april 2010

background image

2

SFS 2010:228

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

1. motsvarar villkoren i ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela

Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen,

2. bara avser minimilön eller andra minimivillkor på de områden som av-

ses i 5 §, och

3. är förmånligare för arbetstagarna än det som följer av 5 §.
En sådan stridsåtgärd får inte vidtas, om arbetsgivaren visar att arbets-

tagarna, när det gäller lön eller på de områden som avses i 5 §, har villkor
som i allt väsentligt är minst lika förmånliga som minimivillkoren i ett så-
dant centralt kollektivavtal som avses i första stycket.

9 §

3

Arbetsmiljöverket ska vara förbindelsekontor och tillhandahålla infor-

mation om de arbets- och anställningsvillkor som kan bli tillämpliga vid en
utstationering i Sverige.

Arbetsmiljöverket ska även hjälpa till med information om sådana kollek-

tivavtalsvillkor som kan komma att krävas med stöd av stridsåtgärder enligt
5 a § eller som annars kan komma att bli tillämpliga.

Arbetsmiljöverket ska samarbeta med motsvarande förbindelsekontor i

andra länder inom EES och i Schweiz.

9 a § En arbetstagarorganisation ska ge in sådana kollektivavtalsvillkor till
Arbetsmiljöverket som organisationen kan komma att kräva med stöd av
stridsåtgärder enligt 5 a §.

Denna lag träder i kraft den 15 april 2010.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

3 Senaste lydelse 2001:65.