SFS 2010:229 Lag om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

100229.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet;

utfärdad den 25 mars 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1976:580) om med-

bestämmande i arbetslivet

dels att 42 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 41 c och 42 a §§, av föl-

jande lydelse.

41 c §

En stridsåtgärd som vidtas i strid mot 5 a § lagen (1999:678) om ut-

stationering av arbetstagare är olovlig.

42 §

2

En arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation får inte anordna eller på

något annat sätt föranleda en olovlig stridsåtgärd. En sådan organisation får
inte heller genom understöd eller på något annat sätt medverka vid en olov-
lig stridsåtgärd.

En organisation som själv är bunden av ett kollektivavtal är skyldig att,

om en olovlig stridsåtgärd av en medlem förestår eller pågår, försöka hindra
åtgärden eller verka för att den upphör.

Om någon har vidtagit en olovlig stridsåtgärd, får ingen annan delta i den.

42 a §

Bestämmelserna i 42 § första stycket ska inte tillämpas när en orga-

nisation vidtar åtgärder med anledning av arbetsförhållanden som denna lag
inte är direkt tillämplig på.

Trots första stycket ska 42 § första stycket tillämpas när åtgärder vidtas

mot en arbetsgivare som utstationerar arbetstagare i Sverige enligt lagen
(1999:678) om utstationering av arbetstagare.

Denna lag träder i kraft den 15 april 2010.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:48, bet. 2009/10:AU5, rskr. 2009/10:211.

2 Senaste lydelse 1991:681.

SFS 2010:229

Utkom från trycket
den 8 april 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010