SFS 2010:230 Lag om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

100230.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i
arbetstvister;

utfärdad den 25 mars 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 1 § lagen (1974:371) om

rättegången i arbetstvister ska ha följande lydelse.

2 kap.

1 §

2

Arbetsdomstolen ska som första domstol ta upp och avgöra tvist som

väcks av arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation eller av arbetsgivare som
själv slutit kollektivavtal, om målet gäller

1. tvist om kollektivavtal eller annan arbetstvist som avses i lagen

(1976:580) om medbestämmande i arbetslivet,

2. arbetstvist i övrigt under förutsättning att kollektivavtal gäller mellan

parterna eller att enskild arbetstagare som berörs av tvisten sysselsätts i ar-
bete som avses med kollektivavtal vilket arbetsgivaren är bunden av.

Arbetsdomstolen är behörig domstol enligt första stycket även när kollek-

tivavtal tillfälligt inte gäller.

Gemensamt med arbetstvist enligt första eller andra stycket får handläg-

gas även annan arbetstvist mellan samma eller olika parter, om domstolen
med hänsyn till utredningen och övriga omständigheter finner sådan hand-
läggning lämplig. När det föreligger skäl, kan domstolen åter särskilja må-
len.

Arbetsdomstolen är alltid behörig att som första domstol ta upp och avgö-

ra en tvist om stridsåtgärd som avses i 41, 41 b och 41 c §§ lagen (1976:580)
om medbestämmande i arbetslivet.

Denna lag träder i kraft den 15 april 2010.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:48, bet. 2009/10:AU5, rskr. 2009/10:211.

2 Senaste lydelse 2000:164.

SFS 2010:230

Utkom från trycket
den 8 april 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010