SFS 2010:231 Tillkännagivande om de EU-bestämmelser som kompletteras av livsmedelslagen (2006:804)

100231.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Tillkännagivande
om de EU-bestämmelser som kompletteras av
livsmedelslagen (2006:804);

beslutat den 18 mars 2010.

Regeringen tillkännager

1 enligt 5 § livsmedelslagen (2006:804) att följan-

de bestämmelser i EU:s förordningar kompletteras av livsmedelslagens be-
stämmelser.

Grundförordningar som i sin helhet kompletteras av
livsmedelslagen

1. Rådets förordning (EEG) nr 315/93 av den 8 februari 1993 om faststäl-

lande av gemenskapsförfaranden för främmande ämnen i livsmedel

2.

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2232/96 av den

28 oktober 1996 om gemenskapsregler för aromämnen som används eller är
avsedda att användas i eller på livsmedel

3.

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 av den 27

januari 1997 om nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser

4.

4. Rådets förordning (EG) nr 2596/97 av den 18 december 1997 om för-

längning av den frist som föreskrivs i artikel 149.1 i Anslutningsakten för
�sterrike, Finland och Sverige

5.

5. Rådets förordning (EG) nr 1037/2001 av den 22 maj 2001 om tillstånd

för utbjudande och leverans för direkt konsumtion av vissa importerade
viner som kan ha varit föremål för otillåtna oenologiska metoder enligt för-
ordning (EG) nr 1493/1999

6.

6. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2065/2003 av den

10 november 2003 om rökaromer som används eller är avsedda att användas
i eller på livsmedel

7.

7. Kommissionens förordning (EG) nr 136/2004 av den 22 januari 2004

om veterinärkontroller av produkter från tredje land vid gemenskapens
gränskontrollstationer

8.

8. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1935/2004 av den

27 oktober 2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt

1 Jfr prop. 2005/06:128, bet. 2005/06:MJU23, rskr. 2005/06:357.

2 EGT L 37, 13.2.1993, s. 1, Celex 31993R0315.

3 EGT L 299, 23.11.1996, s. 1, Celex 31996R2232.

4 EGT L 43, 14.2.1997, s. 1, Celex 31997R0258.

5 EGT L 351, 23.12.1997, s. 12, Celex 31997R2596.

6 EGT L 145, 31.5.2001, s. 12, Celex 32001R1037.

7 EUT L 309, 26.11.2003, s. 1, Celex 32003R2065.

8 EUT L 21, 28.1.2004, s. 11, Celex 32004R0136.

SFS 2010:231

Utkom från trycket
den 8 april 2010

background image

2

SFS 2010:231

med livsmedel och om upphävande av direktiven 80/590/EEG och 89/109/
EEG

9.

9. Kommissionens förordning (EG) nr 37/2005 av den 12 januari 2005 om

övervakning av temperatur i utrymmen för transport, förvaring och lagring
av djupfrysta livsmedel

10.

10. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 av den

20 december 2006 om tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa
andra ämnen i livsmedel

11.

11. Rådets förordning (EG) nr 733/2008 av den 15 juli 2008 om villkoren

för import av jordbruksprodukter med ursprung i tredjeland efter olyckan vid
kärnkraftverket i Tjernobyl

12.

12. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1332/2008 av den

16 december 2008 om livsmedelsenzymer och om ändring av rådets direktiv
83/417/EEG, rådets förordning (EG) nr 1493/1999, direktiv 2000/13/EG,
rådets direktiv 2001/112/EG samt förordning (EG) nr 258/97

13.

13. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den

16 december 2008 om livsmedelstillsatser

14.

14. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 av den

16 december 2008 om aromer och vissa livsmedelsingredienser med aromgi-
vande egenskaper för användning i och på livsmedel och om ändring av
rådets förordning (EEG) nr 1601/91, förordningarna (EG) nr 2232/96 och
(EG) nr 110/2008 samt direktiv 2000/13/EG

15.

15. Kommissionens förordning (EG) nr 953/2009 av den 13 oktober 2009

om ämnen som för särskilda näringsändamål får tillsättas i livsmedel för sär-
skilda näringsändamål

16.

16. Kommissionens förordning (EU) nr 115/2010 av den 9 februari 2010

om fastställande av villkoren för användning av aktiverad aluminiumoxid
för att avlägsna fluorid från mineralvatten och källvatten

17.

Grundförordningar inom området för EU:s gemensamma
jordbrukspolitik eller EU:s gemensamma fiskeripolitik som
kompletteras av livsmedelslagen i de delar de innehåller
bestämmelser om förbud eller villkor för handhavande eller
utsläppande på marknaden av livsmedel

17. Rådets förordning (EEG) nr 2136/89 av den 21 juni 1989 om gemen-

samma marknadsnormer för konserverade sardiner

18.

18. Rådets förordning (EEG) nr 1601/91 av den 10 juni 1991 om allmänna

bestämmelser för definition, beskrivning och presentation av aromatiserade
viner, aromatiserade vinbaserade drycker och aromatiserade drinkar base-
rade på vinprodukter

19.

9 EUT L 338, 13.11.2004, s. 4, Celex 32004R1935.

10 EUT L 10, 13.1.2005, s. 18, Celex 32005R0037.

11 EUT L 404, 30.12.2006, s. 26, Celex 32006R1925.

12 EUT L 201, 30.7.2008, s. 1, Celex 32008R0733.

13 EUT L 354, 31.12.2008, s. 7, Celex 32008R1332.

14 EUT L 354, 31.12.2008, s. 16, Celex 32008R1333.

15 EUT L 354, 31.12.2008, s. 34, Celex 32008R1334.

16 EUT L 269, 14.10.2009, s. 9, Celex 32009R0953.

17 EUT L 37, 10.2.2010, s. 13, Celex 32010R0115.

18 EGT L 212, 22.7.1989, s. 79, Celex 31989R2136.

19 EGT L 149, 14.6.1991, s. 1, Celex 31991R1601.

background image

3

SFS 2010:231

19. Rådets förordning (EEG) nr 1536/92 av den 9 juni 1992 om gemen-

samma marknadsnormer för konserverad tonfisk och bonit

20.

20. Rådets förordning (EG) nr 104/2000 av den 17 december 1999 om den

gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbrukspro-
dukter

21.

21. Rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om

upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om
särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (⬝enda förordningen
om de gemensamma organisationerna av marknaden⬝)

22, när det gäller

� mjölk och mjölkprodukter, bredbara fetter, olivolja och olja av olivrest-

produkter, produkter från sektorerna för ägg och fjäderfäkött samt normer
för saluföring av kött och nötkreatur som är tolv månader eller yngre, och

� vin, i den mån bestämmelserna inte kompletteras av lagen (2009:1424)

om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel.

22. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 av den

15 januari 2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av,
samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker, samt om upphä-
vande av rådets förordning (EEG) nr 1576/89

23, i den mån bestämmelserna

inte kompletteras av lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteck-
ningar på jordbruksprodukter och livsmedel.

Grundförordningar som kompletteras av livsmedelslagen i de
delar de innehåller bestämmelser om livsmedel eller
livsmedelskontroll

23. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den

28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning,
om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om
förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet

24.

24. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den

22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder

25.

25. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1830/2003 av den

22 september 2003 om spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade
organismer och spårbarhet av livsmedel och foderprodukter som är fram-
ställda av genetiskt modifierade organismer och om ändring av direktiv
2001/18/EG

26.

26. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den

29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlev-
naden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djur-
hälsa och djurskydd

27.

27. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den

23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på

20 EGT L 163, 17.6.1992, s. 1, Celex 31992R1536.

21 EGT L 17, 21.1.2000, s. 22, Celex 32000R0104.

22 EUT L 299, 16.11.2007, s. 1, Celex 32007R1234.

23 EUT L 39, 13.2.2008, s. 16, Celex 32008R0110.

24 EGT L 31, 1.2.2002, s. 1, Celex 32002R0178.

25 EUT L 268, 18.10.2003, s. 1, Celex 32003R1829.

26 EUT L 268, 18.10.2003, s. 24, Celex 32003R1830.

27 EUT L 165, 30.4.2004, s. 1, Celex 32004R0882.

background image

4

SFS 2010:231

livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om änd-
ring av rådets direktiv 91/414/EEG

28.

28. Kommissionens förordning (EG) nr 41/2009 av den 20 januari 2009

om sammansättning och märkning av livsmedel som är lämpliga för perso-
ner med glutenintolerans

29.

Grundförordningar som kompletteras av livsmedelslagen i de
delar som anges i det följande

29. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 av den

17 juli 2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering
av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upp-
hävande av rådets förordning (EG) nr 820/97

30, när det gäller avdelning II.

30. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den

22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll
och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati

31, när

det gäller

� artikel 2, i de delar som faller inom tillämpningsområdet för livsmedels-

lagen,

� artikel 6, i de delar som gäller åtgärder efter testning som utförs på slak-

teri och som avser kvarhållande i avvaktan på negativt provsvar av varor
som är avsedda att användas som livsmedel,

� artikel 8, i de delar som faller inom tillämpningsområdet för livsmedels-

lagen,

� artikel 9, i de delar som faller inom tillämpningsområdet för livsmedels-

lagen,

� artikel 16, i de delar som faller inom tillämpningsområdet för livsme-

delslagen, och

� bilaga XI, i de delar som faller inom tillämpningsområdet för livsme-

delslagen.

31. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 av den

17 november 2003 om bekämpning av salmonella och vissa andra livsme-
delsburna zoonotiska smittämnen

32, när det gäller

� artikel 3.2, artikel 5.4 c och artikel 7, i de delar som gäller kontrollpro-

gram i fråga om bearbetning och beredning av livsmedel av animaliskt ur-
sprung, och

� artikel 12, i den del bestämmelsen gäller laboratorier som utför prover

inom ramen för kontrollprogram i fråga om bearbetning och beredning av
livsmedel av animaliskt ursprung.

32. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den

29 april 2004 om livsmedelshygien

33, utom när det gäller

� del A, punkt 3 a och 3 b i bilaga I,
� del A, punkt 4 a i bilaga I, i den del bestämmelsen gäller foder,
� del A, punkt 4 h och 4 j i bilaga I,

28 EUT L 70, 16.3.2005, s. 1, Celex 32005R0396.

29 EUT L 16, 21.1.2009, s. 3, Celex 32009R0041.

30 EGT L 204, 11.8.2000, s. 1, Celex 32000R1760.

31 EGT L 147, 31.5.2001, s. 1, Celex 32001R0999.

32 EUT L 325, 12.12.2003, s. 1, Celex 32003R2160.

33 EUT L 139, 30.4.2004, s. 1, Celex 32004R0852.

background image

5

SFS 2010:231

� del A, punkt 5 h i bilaga I,
� del A, punkt 8 a och 8 b i bilaga I, och
� kapitel VI, punkt 4 i bilaga II, i de delar bestämmelsen faller utanför till-

lämpningsområdet för livsmedelslagen.

33. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den

29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av
animaliskt ursprung

34, utom när det gäller

� avsnitt II, punkt 2 f i bilaga II,
� avsnitt I, kapitel I, punkterna 1 och 2 i bilaga III,
� avsnitt I, kapitel II, punkt 1 a andra meningen, 1 b och 1 c första me-

ningen i bilaga III,

� avsnitt I, kapitel IV, punkterna 1 och 6 i bilaga III,
� avsnitt II, kapitel I, punkterna 1 och 2 i bilaga III,
� avsnitt II, kapitel IV, punkt 2 i bilaga III, i den del bestämmelsen gäller

instruktioner om djurskydd,

� avsnitt II, kapitel IV, punkt 4 i bilaga III, och
� avsnitt IX, kapitel I, I, punkterna 1, 2 och 5 i bilaga III.
34. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den

29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet
av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att använ-
das som livsmedel

35, utom när det gäller

� artikel 4, i de delar som faller inom andra lagars tillämpningsområde,
� artikel 5.1 c och 5.3 d,
� artikel 5.1 e och 5.1 f, i de delar som faller inom andra lagars tillämp-

ningsområde,

� avsnitt I, kapitel I, punkt 1 i bilaga I, i de delar bestämmelsen gäller ani-

maliska biprodukter,

� avsnitt I, kapitel II, B, punkt 2 a, C, F, punkt 1 samt E, i de delar som

gäller animaliska biprodukter, i bilaga I,

� avsnitt II, kapitel I, punkt 2, i den del bestämmelsen gäller djurskydd,

och punkt 4 i bilaga I,

� avsnitt II, kapitel IV i bilaga I,
� avsnitt III, kapitel I, punkt 2 i bilaga I, i den del bestämmelsen gäller

djurskydd,

� avsnitt III, kapitel II, punkt 2 a i bilaga I, i den del bestämmelsen gäller

djurskydd,

� avsnitt IV, kapitel IV, A, punkt 4 b i bilaga I, i den del bestämmelsen

gäller djurskydd,

� avsnitt IV, kapitel V, A, punkt 4 b i bilaga I, i den del bestämmelsen gäl-

ler djurskydd,

� avsnitt IV, kapitel VII, A, punkt 3 b i bilaga I, i den del bestämmelsen

gäller djurskydd, och

� kapitel I, punkterna 1 och 2 i bilaga IV, i de delar kontrollen avser annat

än tillstånd enligt avsnitt IX, kapitel I, I, punkt 3 i bilaga III i Europaparla-
mentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004.

35. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 av den

20 december 2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livs-

34 EUT L 139, 30.4.2004, s. 55, Celex 32004R0853.

35 EUT L 139, 30.4.2004, s. 206, Celex 32004R0854.

background image

6

SFS 2010:231

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

medel

36, utom när det gäller näringspåståenden och kommersiella meddelan-

den i form av reklam.

�vriga förordningar

36. Kommissionens förordning (EG) nr 2075/2005 av den 5 december

2005 om fastställande av särskilda bestämmelser för offentlig kontroll av tri-
kiner i kött

37, utom när det gäller

� artikel 4.2,
� artiklarna 8�10,
� artikel 12.1, i de delar som gäller annat än undersökning vid slakt eller

otjänligförklarande till livsmedel, och

� artiklarna 12.2�12.4.

Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (2009:621) om de EG-

bestämmelser som kompletteras av livsmedelslagen (2006:804).

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

36 EUT L 404, 30.12.2006, s. 9, Celex 32006R1924.

37 EUT L 338, 22.12.2005, s. 60, Celex 32005R2075.