SFS 2010:232 Förordning om förenklad prövning av fristående skolor som förklarats berättigade till bidrag enligt 9 kap. 8 § skollagen (1985:1100) i dess lydelse före den 1 mars 2010

100232.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om förenklad prövning av fristående skolor som
förklarats berättigade till bidrag enligt 9 kap. 8 §
skollagen (1985:1100) i dess lydelse före den 1 mars
2010;

utfärdad den 25 mars 2010.

Regeringen föreskriver följande.

Inledning

1 §

Denna förordning innehåller föreskrifter om den förenklade prövning

som avses i punkt 3 i ikraftträdande� och övergångsbestämmelserna till la-
gen (2009:1038) om ändring i skollagen (1985:1100).

Förutsättningar

2 §

De fristående skolor som har förklarats berättigade till bidrag enligt

9 kap. 8 § skollagen (1985:1100) i dess lydelse före den 1 mars 2010 får an-
söka om rätt till bidrag enligt 9 kap. 8 § skollagen i dess lydelse från och
med den 1 mars 2010 för utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2011 enligt
bestämmelserna i denna förordning.

3 §

Fristående skolor som avses i 2 § får förklaras berättigade till bidrag

för ett nationellt program och en nationell inriktning

1. om den utbildning ansökan avser huvudsakligen motsvarar den utbild-

ning som skolan redan bedriver, och

2. om de villkor som anges i 9 kap. 8 § skollagen (1985:1100) i dess ly-

delse från och med den 1 mars 2010 är uppfyllda med de undantag som
anges i andra och tredje styckena denna paragraf.

En prövning av de villkor som anges i 9 kap. 8 § första stycket 1�5 skolla-

gen ska bara göras om det finns särskilda skäl.

Bestämmelserna i 9 kap. 8 § fjärde stycket skollagen ska inte tillämpas.

Ansökan

4 §

Ansökan om rätt till bidrag ska göras senast den 15 augusti 2010 hos

Statens skolinspektion.

Om ansökan avser en utbildning som redan bedrivs och huvudmannen av-

ser att anordna samma utbildning inom ramen för ett nationellt program och,

SFS 2010:232

Utkom från trycket
den 8 april 2010

background image

2

SFS 2010:232

i förekommande fall, en nationell inriktning utan någon sådan avvikelse
som avses i 5 § andra stycket, får ansökan göras senast den 15 maj 2010.

5 §

I ansökan ska det anges vilket nationellt program eller vilken nationell

inriktning i gymnasieskolan som huvudmannen anser att utbildningen utgör.

Om huvudmannen vill anordna en sådan utbildning som en offentlig hu-

vudman får anordna med avvikelse från vad som annars gäller för nationella
program i form av särskild variant, s.k. riksrekryterande utbildning eller na-
tionellt godkänd idrottsutbildning, ska det anges i en ansökan enligt 4 § för-
sta stycket. Någon särskild ansökan enligt 2 kap. 4, 14 eller 27 § gymnasie-
förordningen (1992:394) om att få anordna särskild variant, avvikelse i form
av s.k. riksrekryterande utbildning eller nationellt godkänd idrottsutbildning
ska inte ges in till Statens skolverk.

6 §

I de fall som avses i 5 § andra stycket ska ansökan innehålla de uppgif-

ter som framgår av 2 kap. 5, 6, 7, 14 eller 27 § gymnasieförordningen
(1992:394) eller föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa bestäm-
melser.

Handläggning och beslut

7 §

Statens skolinspektion beslutar enligt 9 kap. 8 § skollagen (1985:1100)

om en utbildning ska vara berättigad till bidrag. I beslutet ska det anges vil-
ket nationellt program och vilken nationell inriktning som utbildningen mot-
svarar.

8 §

I de fall som avses i 5 § andra stycket ska Statens skolinspektion skicka

ansökan till Statens skolverk för bedömning av om utbildningen ska godkän-
nas som särskild variant, avvikelse i form av s.k. riksrekryterande utbildning
eller nationellt godkänd idrottsutbildning.

Skolverket beslutar om godkännande. Beslutet ska skickas till huvudman-

nen och Skolinspektionen. Därefter ska Skolinspektionen pröva om utbild-
ningen ska vara berättigad till bidrag. I de fall Skolverket har godkänt utbild-
ningen som särskild variant eller avvikelse i form av s.k. riksrekryterande ut-
bildning och beslutat om ett belopp enligt 2 kap. 11 § andra stycket eller
2 kap. 17 § tredje stycket gymnasieförordningen (1992:394), ska Skolin-
spektionen fastställa bidragets grundbelopp till det belopp som Skolverket
har beslutat.

Skolinspektionen ska oberoende av om Skolverket godkänt utbildningen

som särskild variant, avvikelse i form av s.k. riksrekryterande utbildning el-
ler nationellt godkänd idrottsutbildning fatta beslut enligt 7 §.

9 §

Statens skolinspektion ska i de fall som avses i 7 § fatta beslut senast

den 31 oktober 2010.

När ansökan är gjord enligt 4 § andra stycket och Skolinspektionen gör

bedömningen att villkoren i den bestämmelsen är uppfyllda ska dock beslut
fattas senast den 30 juni 2010.

I de fall som avses i 8 § andra stycket ska Skolinspektionens beslut fattas

senast den 30 november 2010.

background image

3

SFS 2010:232

Statens skolverk ska i de fall som avses i 8 § andra stycket fatta beslut se-

nast den 31 oktober 2010.

10 §

Enligt 9 kap. 17 § skollagen (1985:1100) får Statens skolinspektions

beslut enligt 7 § överklagas.

Skolinspektionens beslut enligt denna förordning ska gälla trots att det

inte har vunnit laga kraft.

Statens skolverks beslut får enligt 12 kap. 2 § gymnasieförordningen

(1992:394) inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2010 och gäller till och med

den 31 januari 2011.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010