SFS 2010:233 Förordning om ändring i förordningen (2008:793) om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

100233.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:793) om
försöksverksamhet med riksrekryterande
gymnasial spetsutbildning;

utfärdad den 25 mars 2010.

Regeringen föreskriver att 1, 4, 5, 7 och 9 §§ förordningen (2008:793) om

försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning ska ha
följande lydelse.

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om en försöksverksamhet

med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning i matematik eller naturve-
tenskapliga, samhällsvetenskapliga eller humanistiska ämnen. Förordningen
gäller för utbildning som påbörjas under tiden 1 juli 2009�30 juni 2014.

Med spetsutbildning enligt denna förordning avses en gymnasial utbild-

ning som

1. innehåller gymnasiekurser med särskild fördjupning och breddning

inom det ämne eller ämnesområde som spetsutbildningen är inriktad mot, ut-
över vad som får förekomma på det nationella program och den inriktning
som närmast motsvarar spetsutbildningen, och

2. gör det möjligt för en elev att vid sidan av viss del av sina gymnasiestu-

dier läsa kurser vid ett universitet eller en högskola.

4 §

De föreskrifter i gymnasieförordningen (1992:394) som avser natio-

nella program och riksrekryterande utbildning gäller för gymnasieutbildning
som anordnas inom ramen för försöksverksamheten i tillämpliga delar, om
inte något annat följer av denna förordning.

5 §

Huvudmannen får besluta att elevernas skolarbete ska förläggas på an-

nat sätt än vad som gäller enligt 3 kap. 1 och 5 §§ gymnasieförordningen
(1992:394).

7 §

Utbildningen ska bedrivas som en särskild variant eller nationell inrikt-

ning inom ett nationellt program.

Utöver vad som får förekomma på det nationella program och den inrikt-

ning som närmast motsvarar spetsutbildningen, ska utbildningen innehålla
gymnasiekurser med särskild fördjupning och breddning inom det ämne el-
ler ämnesområde som spetsutbildningen är inriktad mot.

Eget examensmål får inte finnas på utbildningar inom ramen för försöks-

verksamheten.

SFS 2010:233

Utkom från trycket
den 8 april 2010

background image

2

SFS 2010:233

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

9 §

Om en kommun har tagit in en elev på en riksrekryterande spetsutbild-

ning, har den kommunen rätt till ersättning för sina kostnader för elevens ut-
bildning från elevens hemkommun enligt följande.

Ersättning ska lämnas med det belopp som framgår för respektive pro-

gram enligt de föreskrifter som Statens skolverk har meddelat med stöd av
4 kap. 12 § förordningen (1996:1206) om fristående skolor och viss enskild
verksamhet inom skolområdet.

Om 9 kap. 8 a § andra stycket skollagen (1985:1100) inte kan tillämpas

när det gäller det bidrag elevens hemkommun ska lämna till en fristående
gymnasieskola, ska bidrag lämnas med det belopp som följer av andra
stycket.

1. Denna förordning träder i kraft den 15 april 2010.
2. Bestämmelserna ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter den

1 juli 2011.

3. För utbildning som påbörjats tidigare ska äldre bestämmelser tillämpas.
4. De huvudmän vars utbildningar har beviljats riksrekrytering inom ra-

men för försöksverksamheten ska senast den 15 augusti 2010 anmäla till Sta-
tens skolverk inom vilket nationellt program och nationell inriktning de av-
ser att bedriva utbildningen eller om utbildning ska bedrivas som en särskild
variant inom ett nationellt program efter den 1 juli 2011. Om en huvudman
inte gör en sådan anmälan får Skolverket besluta vilket nationellt program
och vilken nationell inriktning huvudmannen får bedriva inom ramen för
försöksverksamheten för utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2011.

5. Fristående gymnasieskolor som deltar i försöksverksamheten ska ansö-

ka hos Statens skolinspektion om rätt till bidrag för utbildning enligt förord-
ningen (2010:232) om en förenklad prövning av fristående skolor som för-
klarats berättigade till bidrag enligt 9 kap. 8 § skollagen (1985:1100) i dess
lydelse före den 1 mars 2010. I en sådan ansökan ska skolan göra en anmä-
lan enligt 2. Om en sådan anmälan inte görs, gäller det som föreskrivs i 2 an-
dra meningen.

6. Försöksverksamheten får utvidgas med sex utbildningar för sådana hu-

vudmän som avses i 2 § under förutsättning att ansökan avser en utbildning
som den aktuella huvudmannen redan bedriver. I övrigt ska bestämmelserna
i förordningen tillämpas.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)