SFS 2010:234 Förordning om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet

100234.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:1206) om
fristående skolor och viss enskild verksamhet inom
skolområdet;

utfärdad den 25 mars 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1996:1206) om friståen-

de skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet

dels att 2 kap. 5 § ska upphöra att gälla,
dels att 2 kap. 3, 6 §§ och 4 kap. 4 § samt rubrikerna närmast före 2 kap.

3 och 6 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas fem nya paragrafer, 2 kap. 1 b, 1 c,

2 b och 2 c samt 9 b §§, samt närmast före 2 kap. 2 b, 2 c och 9 b §§ nya rub-
riker av följande lydelse.

2 kap.

1 b §

Förutom uppgift om vilket nationellt program och, i förekommande

fall, vilken nationell inriktning huvudmannen vill anordna ska det i ansökan
anges om huvudmannen vill anordna, en sådan utbildning som en offentlig
huvudman får anordna med avvikelse från vad som annars gäller för natio-
nella program i form av särskild variant, s.k. riksrekryterande utbildning el-
ler nationellt godkänd idrottsutbildning.

Någon särskild ansökan om att få anordna särskild variant, riksrekryte-

rande utbildning eller nationellt godkänd idrottsutbildning ska inte ges in till
Statens skolverk.

1 c §

I de fall som avses i 1 b § ska Statens skolinspektion skicka ansökan

till Statens skolverk för bedömning av om utbildningen ska godkännas som
särskild variant, avvikelse i form av s.k. riksrekryterande utbildning eller na-
tionellt godkänd idrottsutbildning.

Skolverket beslutar om godkännande. Beslutet ska skickas till huvudman-

nen och Skolinspektionen. Därefter ska Skolinspektionen pröva om utbild-
ningen ska vara berättigad till bidrag. I de fall Skolverket har godkänt utbild-
ningen som särskild variant eller avvikelse i form av s.k. riksrekryterande ut-
bildning och beslutat om ett belopp enligt 2 kap. 11 § andra stycket, 2 kap.
17 § tredje stycket eller 2 kap. 24 § andra stycket gymnasieförordningen
(1992:394), ska Skolinspektionen fastställa bidragets grundbelopp till det
belopp som Skolverket har beslutat.

SFS 2010:234

Utkom från trycket
den 8 april 2010

background image

2

SFS 2010:234

Oberoende av om Skolverket godkänt utbildningen som särskild variant,

avvikelse i form av s.k. riksrekryterande utbildning eller nationellt godkänd
idrottsutbildning ska Skolinspektionen fatta beslut enligt 1 a §.

Utbildningens innehåll

2 b §

Bestämmelserna om nationella inriktningar i 2 kap. 1 § gymnasie-

förordningen (1992:394) och om innehållet i nationella program, program-
fördjupning och individuellt val i 5 kap. 1, 17 och 18 §§ gymnasieförord-
ningen ska tillämpas för fristående gymnasieskolor.

Särskilda varianter och andra avvikelser

2 c §

Bestämmelserna om särskilda varianter, riksrekryterande utbild-

ningar, nationellt godkända idrottsutbildningar i 2 kap. 2�30 §§ gymnasie-
förordningen (1992:394), överklagande av sådana beslut i 12 kap. 2 §
gymnasieförordningen och nya kurser i 1 kap. 6 a § gymnasieförordningen
ska tillämpas för fristående gymnasieskolor. Statens skolverks beslut om be-
lopp ska dock, i stället för belopp som ska betalas i interkommunal ersätt-
ning, avse ett belopp som ska betalas i bidrag. I beslutet om belopp ska hän-
syn tas till mervärdesskatt.

Behörighet och urval

3 §

1

Vid fristående gymnasieskolor ska bestämmelserna om behörighet

och urval i 6 kap. gymnasieförordningen (1992:394) tillämpas. Detta gäller
dock inte vid antagning till ett individuellt program.

Vid fristående gymnasiesärskolor ska bestämmelserna om urval i 6 kap.

förordningen (1994:741) om gymnasiesärskolan tillämpas.

Gemensamma ämnen

6 §

2

Utbildningen vid fristående gymnasiesärskolor ska innehålla kärnäm-

nen i den utsträckning som anges i 1 kap. 2 § förordningen (1994:741) om
gymnasiesärskolan.

Om ett individuellt program är avsett att göra det möjligt för en elev att

förena en anställning som syftar till en yrkesutbildning med studier, ska stu-
dierna innehålla de gymnasiegemensamma ämnena i den omfattning som
anges i 2 kap. 34 § gymnasieförordningen (1992:394).

Examen

9 b §

Bestämmelserna om examen i 7 kap. 20 § gymnasieförordningen

(1992:394) ska tillämpas för elever i fristående gymnasieskolor.

1 Senaste lydelse 2006:1007.

2 Senaste lydelse 2006:1007.

background image

3

SFS 2010:234

4 kap.

4 §

3

I 2 b kap. 10 och 10 b §§ samt 9 kap. 6, 6 a, 8 a och 8 c §§ skollagen

(1985:1100) anges vilka kostnadsslag som ska ingå i bidraget (grundbelopp)
till fristående skolor och till utbildning i förskoleklasser som inte bedrivs av
en godkänd fristående skola. Vid tillämpning av dessa regler ska ersättning
för

1. undervisning avse kostnader för skolans undervisande personal, stödåt-

gärder till barn och elever, arbetslivsorientering, kompetensutveckling av
personalen och liknande kostnader,

2. läromedel och utrustning avse kostnader för läroböcker, litteratur, dato-

rer, maskiner som används i undervisningen, skolbibliotek, studiebesök och
liknande kostnader,

3. elevvård och hälsovård avse kostnader för sådan elev- och hälsovård

som inte tillhandahålls av undervisande personal utan t.ex. av kurator och
sjuksköterska,

4. måltider avse kostnader för livsmedel, personal, transporter och därmed

sammanhängande administration och liknande kostnader,

5. administration avse administrativa kostnader som ska beräknas till tre

procent av grundbeloppet,

6. mervärdesskatt avse ett schablonbelopp som uppgår till sex procent av

det totala bidragsbeloppet (grundbelopp och i förekommande fall tilläggsbe-
lopp), och

7. lokalkostnader avse kostnader för hyra, driftskostnader, inventarier

som inte är läromedel, kapitalkostnader i form av ränta på lån och liknande,
dock inte kostnader för amortering.

I stället för vad som anges i första stycket ska, i det fall utbildningen är en

särskild variant eller avvikelse i form av s.k. riksrekryterande utbildning, bi-
dragets grundbelopp bestämmas enligt 2 kap. 1 c § andra stycket.

1. Denna förordning träder i kraft den 15 april 2010.
2. Bestämmelserna ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter den

1 juli 2011.

3. För utbildning som påbörjats tidigare gäller äldre föreskrifter.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

3 Senaste lydelse 2009:672.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010