SFS 2010:235 Förordning om ändring i gymnasieförordningen (1992:394)

100235.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i gymnasieförordningen (1992:394);

utfärdad den 25 mars 2010.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om gymnasieförordningen (1992:394)2

dels att 1 kap. 8 och 15 §§, 2 kap., 5 kap. 14 § och bilaga 1 ska upphöra att

gälla,

dels att 1 kap. 2, 4 och 6 §§, 5 kap. 1 och 17 §§, 6 kap. 1 §, 12 kap. 2 §,

rubriken till 7 kap. samt rubrikerna närmast före 1 kap. 4 § och 5 kap. 17 §
ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 6 kap. 1 § ska sättas närmast före 6 kap. 2 §,
dels att det i förordningen ska införas ett nytt kapitel, 2 kap., av följande

lydelse,

dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 1 kap. 6 a § och

7 kap. 20 §, samt närmast före 1 kap. 2 och 6 a §§, 6 kap. 1 § och 7 kap. 20 §
nya rubriker av följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas en ny bilaga, bilaga 1, av följande

lydelse.

1 kap.

Definitioner

2 §

3

I förordningen avses med

� arbetsplatsförlagt lärande: lärande på ett program som genomförs på en

eller flera arbetsplatser utanför skolan,

� garanterad undervisningstid: den minsta undervisningstid i timmar som

eleverna ska erbjudas enligt 5 kap. 11 § skollagen (1985:1100),

� gymnasial lärlingsutbildning: utbildning inom ett yrkesprogram som till

mer än hälften genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan,

� gymnasiearbete: en uppgift om 100 gymnasiepoäng som eleverna

genomför inom ramen för examensmålen,

1 Jfr prop. 2008/09:199, bet. 2009/10:UbU3, rskr. 2009/10:8.

2 Förordningen omtryckt 1999:844.
Senaste lydelse av
2 kap. 2 § 2007:305
2 kap. 9 § 2000:219
2 kap. 17 § 2006:1288
2 kap. 18 § 2000:1376
2 kap. 20 § 2002:138
bilaga 1 2000:219.

3 Senaste lydelse 2000:689.

SFS 2010:235

Utkom från trycket
den 8 april 2010

background image

2

SFS 2010:235

� gymnasiegemensamma ämnen: de ämnen som ska ingå i programmen i

den omfattning som framgår av bilaga 2 till skollagen,

� gymnasiepoäng: ett mått på studieomfattningen av en kurs; en fullstän-

dig gymnasieutbildning på ett nationellt program består av 2 500 gymnasie-
poäng,

� karaktärsämnen: de ämnen genom vilka ett program får sin karaktär,
� nya kurser: kurser som initieras av huvudmän eller av andra intressenter

enligt 6 a § och som Statens skolverk har meddelat föreskrifter om enligt
6 §,

� programfördjupning: sådana ämnen eller kurser som inom examensmå-

len kompletterar de gymnasiegemensamma och programgemensamma äm-
nena och som Skolverket meddelat föreskrifter om enligt 5 kap. 17 §,

� programgemensamma ämnen: utgörs av kurser i gymnasiegemensamma

ämnen utöver den omfattning som anges i bilaga 2 till skollagen eller andra
kurser och som ska läsas av alla elever på programmet,

� riksrekryterande utbildning: en utbildning till vilken sökande från hela

landet ska tas emot i första hand,

� studieväg: det program, och i förekommande fall den inriktning, den

gymnasiala lärlingsutbildning eller den särskilda variant som eleven går på,

� särskild variant: en utbildning som enligt 2 kap. 2 § får avvika från vad

som annars gäller för nationella program,

� undervisningstid: tid för arbete som planerats av lärare och elever till-

sammans och som eleverna genomför under en lärares ledning,

� yrkesutgång: en benämning för en viss yrkeskompetens till vilken en

kombination av kurser inom yrkesprogrammens programfördjupning leder,

� yrkesämnen: yrkesinriktade karaktärsämnen.
Den som har det ledningsansvar som enligt 2 kap. 2 § skollagen vilar på

rektorn ska också benämnas rektor.

Examensmål

4 §

För varje nationellt program ska det finnas ett examensmål som reger-

ingen meddelar föreskrifter om.

6 §

4

För varje ämne ska det finnas en ämnesplan i vilken varje kurs i ämnet

ingår. �mnesplanen ska ge utrymme för läraren och eleverna att själva pla-
nera undervisningen.

Av ämnesplanen ska följande framgå:
� ämnets syfte,
� det centrala innehållet för varje kurs,
� hur många gymnasiepoäng som varje kurs omfattar, och
� kunskapskraven för varje kurs.
Förutom när det gäller de gymnasiegemensamma ämnena får Statens

skolverk meddela föreskrifter om ämnesplaner. Av föreskrifterna får det
framgå att vissa kurser eller ämnen bara får anordnas på vissa utbildningar.

4 Senaste lydelse 2006:1288.

background image

3

SFS 2010:235

Nya kurser

6 a §

En ny kurs ska ge kunskaper i ett befintligt ämne eller i ett nytt ämne.

En huvudman eller en annan intressent får ansöka hos Statens skolverk

om en ny kurs.

Skolverket får meddela föreskrifter om ansökan.

2 kap. Nationella inriktningar och avvikelser inom de nationella
programmen m.m.

Nationella inriktningar

1 §

De nationella inriktningarna framgår av bilaga 1.

De nationella inriktningarna inom estetiska programmet, hantverkspro-

grammet, industritekniska programmet och naturbruksprogrammet får börja
det första läsåret. �vriga inriktningar får börja det andra eller tredje läsåret.

Särskilda varianter

2 §

En särskild variant är en utbildning inom ett nationellt program där

hela eller delar av det sammantagna utrymmet för en nationell inriktning och
för programfördjupning på ett nationellt program avviker från vad som an-
nars gäller. Avvikelsen ska omfatta minst 300 gymnasiepoäng.

Utbildningen ska ha en tydlig egen identitet men i huvudsak rymmas inom

examensmålet för ett program.

För en idrottsutbildning gäller i stället bestämmelserna i 22�30 §§.

Förutsättningar för godkännande

3 §

En särskild variant ska godkännas av Statens skolverk om villkoren i

2 § är uppfyllda och om

1. utbildningen är av god kvalitet,
2. det finns en lokal eller regional efterfrågan på de kunskaper och färdig-

heter som utbildningen ger,

3. kostnaden för utbildningen är rimlig i förhållande till utbildningens

syfte och kostnaden för annan gymnasial utbildning, och

4. uppställda behörighetskrav och urvalsgrunder uppfyller kraven i

8 § respektive 9 §.

Ansökan

4 §

En kommun eller ett landsting får ansöka om att en utbildning ska god-

kännas som särskild variant. Ansökan ska göras senast den 1 februari kalen-
deråret innan det år utbildningen på programmet planeras att starta.

5 §

Ansökan ska innehålla

1. en beskrivning av utbildningens innehåll,
2. i förekommande fall, uppgift om tidigare elevers resultat på motsva-

rande utbildning,

3. uppgift om kostnaden för utbildningen,

background image

4

SFS 2010:235

4. i förekommande fall, uppgift om antalet elever som genomgått motsva-

rande utbildning,

5. i förekommande fall, en beskrivning av huvudmannens tidigare erfaren-

het av att bedriva motsvarande utbildning,

6. i förekommande fall, en ansökan om nya kurser enligt 1 kap. 6 a § eller

uppgift om att huvudmannen har ansökt om nya kurser, och

7. uppgift om huruvida, och i så fall en beskrivning av hur, huvudmannen

vill ställa upp särskilda förkunskapskrav enligt 8 § eller tillämpa komplette-
rande urvalsgrunder enligt 9 §.

6 §

När ansökan avser ett yrkesprogram ska den, förutom det som anges i

5 §, innehålla uppgift om hur kravet på arbetsplatsförlagt lärande ska uppfyl-
las och vilket behov på arbetsmarknaden utbildningen är avsedd att fylla
samt ett yttrande från aktuellt lokalt programråd.

7 §

Statens skolverk får meddela föreskrifter om ansökan.

Särskilda förkunskapskrav

8 §

För behörighet till en särskild variant får krav ställas på att den sökan-

de har kunskaper i ett sådant ämne eller ämnesområde som är utmärkande
för varianten.

Urval

9 §

Vid urval bland behöriga sökande får, förutom till betygen, hänsyn tas

till ett prov för bedömning av den sökandes färdigheter eller kunskaper inom
det ämne eller ämnesområde som den särskilda varianten är inriktad mot.

Handläggning och beslut

10 §

Berörda nationella programråd ska höras om ansökan avser yrkespro-

gram.

11 §

Ett beslut om särskild variant ska gälla i sex år. Av beslutet ska det

framgå vid vilken skola varianten ska anordnas och i förekommande fall om
särskilda behörighetskrav eller kompletterande urvalsgrunder får användas.
Beslutet innebär att varianten bara får anordnas på den aktuella skolan av
den huvudman som har fått sin ansökan godkänd.

Statens skolverks beslut ska enligt 5 kap. 54 § tredje stycket skollagen

(1985:1100) innehålla uppgift om det belopp hemkommunen ska betala i in-
terkommunal ersättning. Beloppet ska varje år räknas upp med det skolindex
som har föreskrivits enligt förordningen (1993:167) om skolindex.

Om det kommer fram uppgifter som inte var kända när beslutet fattades

eller det finns andra särskilda omständigheter, får Skolverket besluta om ett
nytt belopp under beslutets giltighetstid.

background image

5

SFS 2010:235

Gemensamma bestämmelser om riksrekryterande utbildningar för
andra än riksrekryterande idrottsutbildningar

Förutsättningar

12 §

Riksrekrytering ska beslutas för nationella program, nationella inrikt-

ningar, särskilda varianter och gymnasiala lärlingsutbildningar om det finns

1. en nationell efterfrågan på de kunskaper och färdigheter som utbild-

ningen ger,

2. ett nationellt intresse av att elever ska kunna rekryteras från hela landet,

eller

3. ett nationellt intresse av att enskilda elevers behov av kunskaper och

färdigheter kan tillgodoses.

Förutom det som anges i första stycket ska
1. utbildningen vara av god kvalitet,
2. kostnaden för utbildningen vara rimlig i förhållande till utbildningens

syfte och kostnaden för annan gymnasial utbildning, och

3. uppställda behörighetskrav och urvalsgrunder uppfylla kraven i 15 §

respektive 16 §.

Förutsättningar för egna examensmål

13 §

Enligt 5 kap. 35 § skollagen (1985:1100) får ett beslut om riksrekry-

tering innebära att utbildningen får avvika från vad som annars gäller för na-
tionella program i fråga om struktur, innehåll och examensmål. Från den
omfattning av de gymnasiegemensamma ämnena som framgår av bilaga 2
till skollagen får dock inte någon avvikelse beslutas.

Eget examensmål för en viss riksrekryterande utbildning ska beslutas om
1. den till sitt innehåll i allt väsentligt avviker från ett nationellt programs

examensmål, och

2. det finns synnerliga skäl för avvikelsen och utbildningen ryms inom

gymnasieskolans kompetensområde.

Ansökan

14 §

En kommun eller ett landsting får ansöka om att en utbildning ska

vara riksrekryterande. Ansökan ska göras senast den 1 februari kalenderåret
innan det år utbildningen på programmet planeras att starta.

Av ansökan ska det framgå vilket nationellt program den avser. Om ansö-

kan gäller en utbildning med eget examensmål ska det framgå om ansökan
avser ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.

Ansökan ska även innehålla uppgift om huruvida, och i så fall en beskriv-

ning av hur, huvudmannen vill ställa upp särskilda behörighetskrav enligt
15 § eller tillämpa kompletterande urvalsgrunder enligt 16 §.

Statens skolverk får meddela föreskrifter om ansökan.

background image

6

SFS 2010:235

Särskilda förkunskapskrav

15 §

För behörighet till en riksrekryterande utbildning får krav ställas på

att den sökande har kunskaper i ett sådant ämne eller ämnesområde som är
utmärkande för utbildningen.

Urval

16 §

Vid urval bland behöriga sökande får, förutom till betygen, hänsyn tas

till ett prov för bedömning av den sökandes färdigheter eller kunskaper inom
det ämne eller ämnesområde som den riksrekryterande utbildningen är inrik-
tad mot.

Beslut

17 §

Statens skolverk beslutar om riksrekrytering.

Ett beslut om riksrekrytering ska gälla i sex år. Av beslutet ska det framgå

vid vilken skola utbildningen ska anordnas och i förekommande fall om sär-
skilda behörighetskrav eller kompletterande urvalsgrunder får användas. Be-
slutet innebär att utbildningen bara får anordnas på den aktuella skolan av
den huvudman som har fått sin ansökan godkänd. Av beslutet ska det också
framgå hur många platser utbildningen får omfatta.

Skolverkets beslut ska enligt 5 kap. 54 § tredje stycket skollagen

(1985:1100) innehålla uppgift om det belopp hemkommunen ska betala i
interkommunal ersättning. Beloppet ska varje år räknas upp med det skolin-
dex som har föreskrivits enligt förordningen (1993:197) som skolindex.

Riksrekryterande yrkesutbildning

Förutsättningar

18 §

Riksrekrytering för ett yrkesprogram ska beslutas om förutsättningar-

na i 12 § finns och om kravet på arbetsplatsförlagt lärande kan uppfyllas.
Förutsättningen i 12 § första stycket 1 bör tillstyrkas av berört nationellt pro-
gramråd.

Ansökan

19 §

Förutom det vad som anges i 14 § ska ansökan innehålla uppgift om

hur kravet på arbetsplatsförlagt lärande ska tillgodoses.

Riksrekryterande estetisk spetsutbildning

Förutsättningar

20 §

Riksrekryterande estetisk spetsutbildning ska beslutas för det este-

tiska programmet om förutsättningarna i 12 § finns och skolan har ett etable-
rat samarbete med en högskola som erbjuder utbildning som är relevant för
gymnasieutbildningen.

Eget examensmål får inte finnas för utbildningen.

background image

7

SFS 2010:235

Ansökan

21 §

Förutom det som anges i 14 § ska ansökan innehålla ett yttrande från

en sådan högskola som nämns i 20 § angående det nationella intresset för ut-
bildningen.

Riksrekryterande idrottsutbildning

Förutsättningar

22 §

En utbildning där ämnet specialidrott ingår kan vara riksrekryterande,

om det finns ett nationellt intresse av att tillgodose elitidrottens krav och det
ställs särskilda krav på gemensam träning. En skola där en sådan utbildning
anordnas kallas riksidrottsgymnasium.

Ansökan

23 §

En kommun får ansöka om riksrekryterande idrottsutbildning.

Statens skolverk får meddela föreskrifter om ansökan.

Beslut

24 §

Statens skolverk får efter förslag från Sveriges Riksidrottsförbund be-

sluta om var riksrekryterande idrottsutbildning får anordnas och om hur
många platser dessa utbildningar får omfatta. Beslutet ska gälla i tre år.

Beslutet ska innehålla uppgift om det belopp hemkommunen ska betala i

interkommunal ersättning för de olika program som huvudmannen erbjuder
elever som går på riksrekryterande idrottsutbildning.

Urval

25 §

Den sökande som anses ha bäst förutsättningar att tillgodogöra sig ut-

bildningen ska ges företräde vid urval till utbildningen. Vid urval till pro-
grammen gäller bestämmelserna i 6 kap.

Nationellt godkänd idrottsutbildning

Förutsättningar

26 §

En utbildning där ämnet specialidrott ingår får godkännas som en na-

tionell idrottsutbildning om den har en tydlig elitidrottskaraktär och ett eta-
blerat samarbete med ett specialidrottsförbund som är relevant för utbild-
ningen. Utbildningen ska tillstyrkas av specialidrottsförbundet.

Ansökan

27 §

En kommun får ansöka om nationellt godkänd idrottsutbildning.

Statens skolverk får meddela föreskrifter om ansökan.

background image

8

SFS 2010:235

Beslut

28 §

Statens skolverk beslutar om var nationellt godkända idrottsutbild-

ningar får anordnas och om hur många platser dessa utbildningar får omfatta.
Av beslutet ska det framgå vid vilken skola utbildningen ska anordnas. Be-
slutet ska gälla i sex år.

Urval

29 §

Den sökande som anses ha bäst förutsättningar att tillgodogöra sig ut-

bildningen ska ges företräde vid urval till utbildningen. Vid urval till pro-
grammen gäller bestämmelserna i 6 kap.

Specialidrott

30 §

�mnesplanen för specialidrott får bara tillämpas på riksrekryterande

idrottsutbildningar eller nationellt godkända idrottsutbildningar. Special-
idrott får ingå med 200 gymnasiepoäng i programfördjupningen och med
200 gymnasiepoäng i det individuella valet. Dessutom får ämnet läsas som
utökat program med högst 300 gymnasiepoäng.

Utbildning på ett annat språk än svenska

31 §

Efter ansökan kan regeringen besluta att utbildningen på ett program

helt får anordnas på ett annat språk än svenska.

Förkunskapskrav

32 §

Regeringen kan besluta att en kommun eller ett landsting, som har fått

tillstånd enligt 31 § att anordna en utbildning på ett annat språk än svenska,
som behörighetskrav till utbildningen får ställa upp att den sökande har vissa
kunskaper i språket.

Individuella program

33 §

Vid undervisning på ett individuellt program gäller följande undantag

från vad som annars föreskrivs i denna förordning:

1. Bestämmelserna om klassråd tillämpas endast i den utsträckning det är

praktiskt möjligt med hänsyn till hur undervisningen är upplagd.

2. Av bestämmelserna i 6 kap. tillämpas endast 12, 14 och 15 §§ samt 17�

25 §§.

3. Bestämmelsen i 8 kap. 4 § om specialklasser tillämpas inte.

34 §

Om ett individuellt program är avsett att göra det möjligt för en elev att

förena en anställning som syftar till en yrkesutbildning med studier, ska stu-
dierna omfatta de gymnasiegemensamma ämnena svenska eller svenska som
andraspråk, engelska, samhällskunskap, religionskunskap och mat

ematik.

Om eleven önskar det, ska utbildningen omfatta samtliga gymnasiege-

mensamma ämnen.

Utbildningen ska omfatta tre årskurser.

background image

9

SFS 2010:235

35 §

Studier på ett individuellt program får kombineras med svensk-

undervisning för invandrare eller motsvarande utbildning enligt 13 kap.
skollagen (1985:1100).

5 kap.

1 §

Ett nationellt program inom gymnasieskolan består av

� gymnasiegemensamma ämnen,
� programgemensamma ämnen,
� i förekommande fall för inriktningen gemensamma karaktärsämneskur-

ser,

� programfördjupning,
� kurser inom det individuella valet, och
� gymnasiearbete.
Vissa bestämmelser om utbildningens omfattning framgår av bilaga 2 till

skollagen (1985:1100) och av bilaga 1 till denna förordning.

Om inte något annat följer av de bestämmelser som avses i andra stycket,

får Statens skolverk meddela föreskrifter om vilka ämnen och kurser som
ska ingå i respektive program och i de nationella inriktningarna.

På humanistiska programmets inriktning språk får inom språk kurser i la-

tin, grekiska, engelska, moderna språk, modersmål eller svenskt teckenspråk
för hörande erbjudas. På naturvetenskapsprogrammets inriktning naturveten-
skap och samhälle får inom naturkunskap kurser i biologi, fysik eller kemi
erbjudas.

Programfördjupning och individuellt val

17 §

Statens skolverk får meddela föreskrifter om vilka kurser som får er-

bjudas som programfördjupning för varje program. Kurserna ska rymmas
inom respektive programs examensmål.

Som programfördjupning ska sådana kurser erbjudas som har föreskrivits

enligt första stycket av Skolverket. Huvudmannen beslutar för varje utbild-
ning vilka av dessa kurser som ska erbjudas som programfördjupning.

6 kap.

Kompletterande behörighetskrav till vissa högskoleförberedande
program

1 §

5

Utöver vad som framgår av 5 kap. 22, 24 och 25 §§ skollagen

(1985:1100) krävs för behörighet till vissa högskoleförberedande program
godkända betyg från grundskolan eller motsvarande utbildning i

1. geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap för behörig-

het till ekonomiprogrammet, humanistiska programmet och samhällsveten-
skapsprogrammet, eller

2. biologi, fysik och kemi för behörighet till naturvetenskapsprogrammet

och teknikprogrammet.

5 Senaste lydelse 2007:641.

background image

10

SFS 2010:235

7 kap. Betyg och examen

Kompletterande krav för yrkesexamen

20 §

Utöver vad som framgår av 5 kap. 16 och 17 §§ skollagen

(1985:1100), krävs för yrkesexamen att det i de godkända betygen om
2 250 gymnasiepoäng ingår godkända betyg på kurser inom de program-
gemensamma ämnena med 400 poäng.

Det som föreskrivs i första stycket gäller även för en utbildning med eget

examensmål.

12 kap.

2 §

Statens skolverks beslut om särskilda varianter enligt 2 kap. 11 §, riks-

rekryterande utbildningar enligt 2 kap. 17 §, riksrekryterande idrottsutbild-
ningar enligt 2 kap. 24 §, nationellt godkända idrottsutbildningar enligt
2 kap. 28 § och ersättning för nordiska elever enligt 11 kap. 6 § får inte över-
klagas.

background image

11

SFS 2010:235

Bilaga 1

Nationella inriktningar på de nationella programmen och
programgemensamma ämnen för respektive program

Nationella program

Omfattning i

Nationella

gymnasiepoäng för de

inriktingar

programgemensamma
ämnena i ett program

Yrkesprogram

1. Barn- och fritids-

Hälsa

100

Fritid och hälsa

programmet

Naturkunskap

50

Pedagogiskt

Pedagogik

400

arbete

Samhällskunskap

50

Socialt arbete

Svenska eller
svenska som
andraspråk

100

2. Bygg- och

Bygg och

Anläggningsfordon

anläggnings-

anläggning

400

Husbyggnad

programmet

Mark och
anläggning
Måleri
Plåtslageri

3. El- och

Dator- och

Automation

energiprogrammet

kommunikations-

Dator- och

teknik

100

kommunikations-

Elektroteknik

100

teknik

Energiteknik

100

Elteknik

Mekatronik

100

Energiteknik

4. Fordons- och

Fordons- och

Godshantering

transportprogrammet

transportbranschen

200

Karosseri och

Fordonsteknik 200

lackering
Lastbil och

mobila

maskiner

Personbil
Transport

5. Handels- och

Entreprenörskap

100

Administrativ

administrations-

Försäljning och

service

programmet

kundservice

100

Handel och

Handel

100

service

Information och
kommunikation

100

background image

12

SFS 2010:235

6. Hantverks-

Entreprenörskap

100

Finsnickeri

programmet

Hantverk

200

Florist

Hantverkskunskap

100

Frisör
Textil design
�vriga hantverk

7. Hotell- och

Engelska

100

Hotell och konferens

turism-

Entreprenörskap

100

Turism och resor

programmet

Hotell 100
Konferens och
evenemang 100
Service och
bemötande

100

Turism

200

8. Industritekniska

Industritekniska Driftsäkerhet

och

programmet

processer 100

underhållsteknik

Människan i

Processteknik

industrin 100

Produkt

och

Produktionskunskap 100

maskinteknik

Produktions-

Svetsteknik

utrustning

100

9. Naturbruks-

Biologi

100

Djur

programmet

Entreprenörskap

100

Lantbruk

Naturbruk

200

Skog
Trädgård

10. Restaurang-

Hygienkunskap

100

Bageri och konditori

och livsmedels-

Livsmedels- och

Färskvaror, delikatess

programmet

näringskunskap

100

och catering

Måltids- och

Kök och servering

branschkunskap

100

Service och
bemötande 100

11. VVS- och

Ellära

100

Fastighet

fastighets-

Systemkunskap

200

Kyl- och värme-

programmet

Verktygs- och

pumpsteknik

materialhantering

100

Ventilationsteknik
VVS

12. Vård- och

Hälsa

100

omsorgsprogrammet

Medicin

150

Människan

100

Psykiatri

100

Psykologi

50

Samhällskunskap

50

Specialpedagogik

100

background image

13

SFS 2010:235

Svenska eller
svenska som
andraspråk

100

Vård och omsorg

350

Högskoleförberedande program

13. Ekonomi-

Företagsekonomi

100

Juridik

programmet

Juridik 100

Ekonomi

Moderna språk

100

Psykologi

50

14. Estetiska

Estetisk

Bild och formgivning

programmet

kommunikation

100

Dans

Konst och kultur

50

Estetik och media

Musik
Teater

15. Humanistiska

Filosofi

50

Kultur

programmet

Moderna språk

200

Språk

Människans språk

100

16. Naturvetenskaps-

Biologi

100

Naturvetenskap

programmet

Fysik 150

Naturvetenskap

och

Kemi

100

samhälle

Moderna språk

100

17. Samhälls-

Filosofi

50

Beteendevetenskap

vetenskaps-

Moderna språk

200

Medier, information

programmet

Psykologi

50

och kommunikation
Samhällsvetenskap

18. Teknik-

Fysik

150

Design och produkt-

programmet

Kemi

100

utveckling

Teknik

150

Informations- och
medieteknik
Produktionsteknik
Samhällsbyggande
och miljö
Teknikvetenskap

1. Denna förordning träder i kraft den 28 juni 2010 i fråga om 2 kap. 35 §

och i övrigt den 15 april 2010.

2. De bestämmelser som träder i kraft den 15 april 2010 ska tillämpas på

utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2011.

3. För utbildning som påbörjats tidigare gäller äldre föreskrifter.
4. I stället för vad som anges i 2 kap. 4 och 14 §§ ska ansökan om särskild

variant respektive riksrekryterande utbildning första gången göras senast den
15 augusti 2010.

background image

14

SFS 2010:235

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

5. Beslut enligt 2 kap. 11, 17 och 28 §§ ska första gången fattas senast

den 31 oktober 2010.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)