SFS 2010:238 Lag om ändring i jordabalken

100238.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i jordabalken;

utfärdad den 31 mars 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 18 kap. 8 §, 20 kap. 7 § och

22 kap. 3 § jordabalken ska ha följande lydelse.

18 kap.

8 §

2

Sedan ett ärende om anteckning enligt 19 kap. 29 § första stycket,

20 kap. 14 § eller 21 kap. 4 § denna balk har tagits upp på en inskrivnings-
dag, får den som därefter har förvärvat egendomen eller någon annan rättig-
het i denna än panträtt inte till stöd för beståndet av förvärvet eller rätten till
ersättning enligt 4 § andra stycket åberopa att han eller hon vid förvärvet
varken ägde eller bort äga kännedom om den omständighet som har anteck-
nats.

Bestämmelserna i 6 kap. 7 § tredje stycket och 7 a § gäller också vid

bedömningen av om vid förvärv av panträtt god tro föreligger i fråga om en
omständighet som avses med anteckning enligt första stycket.

20 kap.

7 §

3

Förekommer inte omständigheter som avses i 6 §, ska lagfartsansökan

förklaras vilande, om

1. vid köp, byte eller gåva överlåtarens underskrift på fångeshandlingen

inte är styrkt av två vittnen och överlåtelsen inte skett genom statlig myndig-
het,

2. fångesmannen inte har lagfart och fall som avses i 9 § inte föreligger,
3. rättegång pågår om hävning eller återgång av förvärv av fastigheten el-

ler om bättre rätt till denna,

4. lagfart söks på grund av testamente, dom eller förrättning som ännu inte

vunnit laga kraft,

5. vid förvärv genom legat detta inte utgivits,
6. vid förvärv på exekutiv försäljning köpebrev inte utfärdats eller vid ex-

propriation eller liknande tvångsförvärv inlösen inte fullbordats,

7. vid överlåtelse överlåtaren är gift och förvärvet enligt äktenskapsbal-

kens bestämmelser är beroende av den andre makens samtycke,

1 Prop. 2009/10:82, bet. 2009/10:CU18, rskr. 2009/10:216.

2 Senaste lydelse 2000:226.

3 Senaste lydelse 2005:902.

SFS 2010:238

Utkom från trycket
den 13 april 2010

background image

2

SFS 2010:238

8. vid överlåtelse överlåtaren är sambo och förvärvet enligt bestämmelser-

na i sambolagen (2003:376) är beroende av den andra sambons samtycke,
dock endast om ärende om anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel
av anmälan enligt 5 § andra stycket den lagen var upptaget på inskrivnings-
dag när överlåtelsen skedde,

9. vid överlåtelse genom boutredningsman förvärvet enligt ärvdabalkens

bestämmelser är beroende av dödsbodelägares samtycke,

10. förvärvet har skett genom en sådan gåva mellan makar som inte har

registrerats enligt 16 kap. äktenskapsbalken,

11. förvärvet avser del av fastighet och är beroende av fastighetsbildning,
12. förvärvet i annat fall enligt lag är beroende av domstols eller annan

myndighets tillstånd,

13. förvärvet är beroende av villkor och, i fråga om gåva, villkoret avser

viss tid som inte överstiger två år från den dag då gåvohandlingen upprätta-
des, eller

14. förvärvet i fall som avses i 2 kap. 13 a § och 18 kap. 3 § försäkrings-

rörelselagen (1982:713) är beroende av bolagsstämmans godkännande.

22 kap.

3 §

4

Ansökan om inteckning ska avslås, om

1. föreskrifterna i 2 § inte iakttagits,
2. på grund av särskild föreskrift eller enligt anteckning i fastighetsregist-

rets inskrivningsdel inteckning inte får beviljas i fastigheten,

3. inskrivning av tomträtt i fastigheten är beviljad eller sökt,
4. fastigheten frångått sökanden på grund av exekutiv försäljning eller ge-

nom expropriation eller liknande tvångsförvärv,

5. sökanden är i konkurs eller försätts i konkurs den dag då inteckningen

söks samt fastigheten hör till konkursboet, eller

6. en del av fastigheten har utmätts eller tagits i anspråk genom betal-

ningssäkring eller fastigheten eller en del av fastigheten har belagts med
kvarstad eller tagits i förvar och ett ärende angående anteckning om åtgärden
har tagits upp senast på den inskrivningsdag då inteckningen söks, om inte
ansökningen har medgetts av Kronofogdemyndigheten.

Har ärende angående lagfart för sökanden uppskjutits till senare inskriv-

ningsdag, ska behandlingen av ansökan om inteckning uppskjutas till samma
dag.

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2010.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande i fall där kommunen före den

1 maj 2010 har gjort en anmälan till inskrivningsmyndigheten enligt 7 § för-
köpslagen (1967:868).

4 Senaste lydelse 2008:377.

background image

3

SFS 2010:238

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010