SFS 2010:241 Förordning om riksgränsen mellan Sverige och Finland

100241.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om riksgränsen mellan Sverige och Finland;

utfärdad den 31 mars 2010.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

I enlighet med överenskommelse mellan Sverige och Finland den 25

mars 2010

1 ska riksgränsen mellan länderna från och med den 1 maj 2010 ha

den sträckning som gemensamt föreslagits av den svenska och den finska
gränskommissionen vid 2006 års gränsöversyn.

2 §

De av gränskommissionerna upprättade tekniska beskrivningarna över

gränsen (ett huvuddokument på svenska och ett huvuddokument på finska)
och den av kommissionerna upprättade kartan, omfattande 49 blad, fastställs
att från och med den 1 maj 2010 gälla som officiella gränsdokument.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2010.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (1985:675) om riksgränsen

mellan Sverige och Finland och förordningen (1986:638) om riksgränsen
mellan Sverige och Finland.

På regeringens vägnar

GUNILLA CARLSSON

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

1 Jfr prop. 2008/09:188, bet. 2009/10:UU8, rskr. 2009/10:15.

SFS 2010:241

Utkom från trycket
den 13 april 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010