SFS 2010:246 Lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125);

100246.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i tandvårdslagen (1985:125);

utfärdad den 31 mars 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 15 a § tandvårdslagen (1985:125)

ska ha följande lydelse.

15 a §

2

Tandvård som avses i 7 § 1 ska vara avgiftsfri för patienten. Upp-

kommer kostnader med anledning av att patienten uteblivit från avtalat
tandvårdsbesök, får avgift tas ut av patienten enligt grunder som landstinget
bestämmer. Landstinget får också ta ut avgift, om patienten på begäran ges
tandvård som inte är nödvändig för att uppnå ett från odontologisk synpunkt
funktionellt och utseendemässigt godtagbart resultat.

Avgiften tas ut av patientens förmyndare om patienten är under 18 år när
1. vården ges, eller
2. han eller hon uteblir från ett avtalat besök.
Om det finns flera förmyndare svarar de solidariskt för avgiften.
Om det finns särskilda skäl får avgiften tas ut av den underårige.
Av patienter som får tandvård som avses i 7 § 2 och 3 får landstinget ta ut

vårdavgifter enligt grunder som landstingsfullmäktige bestämmer, om inte
något annat är särskilt föreskrivet.

Vid tandvård som avses i 8 a § samt vid undersökning för och utförande

av oralkirurgisk behandling, som kräver ett sjukhus tekniska och medicinska
resurser och som inte ersätts till någon del enligt lagen (1962:381) om
allmän försäkring, gäller bestämmelserna om avgifter i den öppna vården
enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).

Patienten ska ha rätt att välja om sådan tandbehandling som avses i 8 a §

ska utföras av folktandvården eller av en enskild näringsidkare, ett bolag,
eller en annan juridisk person vars vård kan berättiga till ersättning enligt
lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2010.
2. De nya bestämmelserna gäller inte avgifter för vilka betalningsskyldig-

het uppkommit före ikraftträdandet.

1 Prop. 2009/10:88, bet. 2009/10:SoU9, rskr. 2009/10:214.

2 Senaste lydelse 2008:149.

SFS 2010:246

Utkom från trycket
den 13 april 2010

background image

2

SFS 2010:246

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)