SFS 2010:247 Lag om ändring i lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård;

100247.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:1404) om kommunernas
betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård;

utfärdad den 31 mars 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (1990:1404) om

kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård ska ha följande
lydelse.

4 §

2

Ersättning för somatisk långtidssjukvård vid en inrättning som tillhör

ett landsting lämnas antingen med ett belopp som motsvarar landstingets
genomsnittliga årliga självkostnad för den aktuella vårdformen eller, om
landstinget och samtliga kommuner i landstinget kommer överens om det,
med belopp som svarar mot olika vårdplatsers kvalitet. Beloppen omräknas
årligen med hänsyn till skatteunderlagets utveckling i landstinget.

Regeringen fastställer de belopp som avses i första stycket.
En kommun och ett landsting får komma överens om att landstinget ska

uppbära de avgifter som patienterna ska erlägga till kommunen enligt 26 §
femte stycket hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2010.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2009/10:88, bet. 2009/10:SoU9, rskr. 2009/10:214.

2 Senaste lydelse 1993:49.

SFS 2010:247

Utkom från trycket
den 13 april 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010