SFS 2010:249 Lag om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik;

100249.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för
sjukgymnastik;

utfärdad den 31 mars 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (1993:1652) om

ersättning för sjukgymnastik ska införas en ny paragraf, 24 a §, av följande
lydelse.

24 a §

Avgiften tas ut av patientens förmyndare om patienten är under

18 år när

1. vården ges, eller
2. han eller hon uteblir från ett avtalat besök.
Om det finns flera förmyndare svarar de solidariskt för avgiften.
Om det finns särskilda skäl får avgiften tas ut av den underårige.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2010.
2. De nya bestämmelserna gäller inte avgifter för vilka betalnings-

skyldighet uppkommit före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2009/10:88, bet. 2009/10:SoU9, rskr. 2009/10:214.

SFS 2010:249

Utkom från trycket
den 13 april 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010