SFS 2010:250 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

100250.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 31 mars 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 kap. 5 § socialtjänstlagen

(2001:453) ska ha följande lydelse.

8 kap.

5 §

2

Den enskildes avgifter får

1. för hemtjänst och dagverksamhet, tillsammans med avgifter som avses i

26 § sjätte stycket hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), per månad uppgå
till högst en tolftedel av 0,48 gånger prisbasbeloppet,

2. för bostad i särskilt boende per månad uppgå till högst en tolftedel av

0,50 gånger prisbasbeloppet.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2010.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2009/10:88, bet. 2009/10:SoU9, rskr. 2009/10:214.

2 Senaste lydelse 2001:847.

SFS 2010:250

Utkom från trycket
den 13 april 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010