SFS 2010:252 Lag om ändring i skollagen (1985:1100);

100252.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skollagen (1985:1100);

utfärdad den 31 mars 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om skollagen (1985:1100)2

dels att 1 kap. 10 §, 11 kap. 6 §, 12 kap. 9 § samt 13 kap. 4 a, 4 b, 5, 9,

12 och 13 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas fyra nya paragrafer, 13 kap. 6 a�6 c och

14 §§, samt närmast före 13 kap. 14 § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.

10 §

Kommuner och landsting är huvudmän för komvux.

Kommunerna är huvudmän för särvux och sfi.
En folkhögskola kan enligt bestämmelserna i 13 kap. vara huvudman för

utbildning som motsvarar sfi.

Efter överenskommelse med en kommun får ett landsting vara huvudman

för viss utbildning inom särvux.

11 kap.

6 §

3

En kommun eller ett landsting får uppdra åt andra att anordna kom-

vux. Regeringen får meddela föreskrifter om vem som får ges ett sådant upp-
drag och om villkor för det.

Om en kommun eller ett landsting uppdrar åt någon annan att anordna

komvux, får kommunen eller landstinget till denna överlämna endast den
myndighetsutövning som hör till rektorns och lärarnas uppgifter.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om begränsningar när det gäller överlämnande av rektorsuppgif-
ter som innefattar myndighetsutövning.

12 kap.

9 §

4

En kommun eller ett landsting får uppdra åt andra att anordna särvux.

Regeringen får meddela föreskrifter om vem som får ges ett sådant uppdrag
och om villkor för det.

1 Prop. 2009/10:68, bet. 2009/10:UbU14, rskr. 2009/10:215.

2 Lagen omtryckt 1997:1212.

3 Senaste lydelse 2006:528.

4 Senaste lydelse 2006:528.

SFS 2010:252

Utkom från trycket
den 13 april 2010

background image

2

SFS 2010:252

Om en kommun eller ett landsting uppdrar åt någon annan att anordna sär-

vux, får kommunen eller landstinget till denna överlämna endast den myn-
dighetsutövning som hör till rektorns och lärarnas uppgifter.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om begränsningar när det gäller överlämnande av rektorsuppgif-
ter som innefattar myndighetsutövning.

13 kap.

4 a §

5

Sfi ska i genomsnitt under en fyraveckorsperiod omfatta minst

15 timmar undervisningstid i veckan. Undervisningstiden får dock minskas
om eleven begär det och huvudmannen finner att det är förenligt med utbild-
ningens syfte.

4 b §

6

Huvudmannen ska i samarbete med Arbetsförmedlingen verka för

att eleven ges möjligheter att öva det svenska språket i arbetslivet och att sfi
kan kombineras med andra aktiviteter som

� arbetslivsorientering,
� validering,
� praktik, eller
� annan utbildning.
Huvudmannen ska också verka för att sfi kan bedrivas samtidigt som

eleven uppbär ersättning från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om
allmän försäkring och för att sfi kan kombineras med aktiviteter som erbjuds
inom hälso- och sjukvården.

5 §

Huvudmannen ska samråda med den berörda arbetsgivaren och den

lokala arbetstagarorganisationen som arbetsgivaren är bunden till genom
kollektivavtal om en arbetstagares deltagande i undervisningen och under-
visningens förläggning.

6 a §

Den som enligt 6 § har rätt att delta i en kommuns sfi har rätt att i

stället delta i en folkhögskolas utbildning som motsvarar sfi om

1. folkhögskolan enligt sådana föreskrifter som har meddelats med stöd av

15 kap. 8 § har getts rätt att sätta betyg, anordna prövning samt utfärda betyg
och intyg, och

2. folkhögskolan har förklarat sig ha för avsikt att ta emot den sökande till

utbildningen.

6 b §

Det som anges i detta kapitel om sfi gäller också en folkhögskolas sfi

som en person är behörig att delta i enligt 12 § första stycket, om inte något
annat framgår.

6 c §

Den som vill delta i en folkhögskolas sfi enligt bestämmelserna i

detta kapitel ska anmäla detta till sin hemkommun.

5 Senaste lydelse 2006:528.

6 Senaste lydelse 2007:404.

background image

3

SFS 2010:252

9 §

7

En kommun får uppdra åt andra att anordna sfi. Regeringen får med-

dela föreskrifter om vem som får ges ett sådant uppdrag och om villkor för
det.

Om en kommun uppdrar åt någon annan att anordna sfi, får kommunen till

denna överlämna endast den myndighetsutövning som hör till rektorns och
lärarnas uppgifter.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om begränsningar när det gäller överlämnande av rektorsuppgif-
ter som innefattar myndighetsutövning.

12 §

Frågor om mottagande av en elev till sfi avgörs av styrelsen för

utbildningen. Styrelsen ska i samband med ett beslut om mottagande förkla-
ra eleven behörig att delta i sfi i folkhögskola om

1. de villkor som anges i 6 a § är uppfyllda, och
2. anmälan har lämnats enligt 6 c §.
När det gäller annan sfi än sfi i folkhögskola beslutar styrelsen även i frå-

gor om att utbildningen för en elev ska upphöra och att en elev på nytt ska
beredas utbildning.

En folkhögskola blir huvudman för sfi enligt bestämmelserna i detta kapi-

tel och i förhållande till eleven när styrelsen har lämnat en sådan förklaring
som avses i första stycket.

13 §

Styrelsens beslut enligt 12 § i fråga om mottagande, upphörande av

utbildning och att på nytt bereda en elev utbildning får överklagas hos Skol-
väsendets överklagandenämnd av eleven.

Ersättning för sfi i folkhögskola

14 §

En folkhögskola som till sin sfi har antagit en elev som har förklarats

behörig att delta i utbildningen enligt 12 § första stycket, har rätt till ersätt-
ning för kostnaden för elevens utbildning från elevens hemkommun.

Ersättningen ska bestämmas med hänsyn till folkhögskolans åtagande och

elevens behov och på samma grunder som kommunen tillämpar vid fördel-
ning av resurser till egen sfi.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om ersättningens storlek och under vilken tid som ersättning får
lämnas.

Denna lag träder i kraft den 28 juni 2010.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

7 Senaste lydelse 2006:528.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010