SFS 2010:253 Förordning om betygsrätt för vuxenutbildning;

100253.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om betygsrätt för vuxenutbildning;

utfärdad den 31 mars 2010.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Tillstånd att sätta betyg, anordna prövning samt utfärda betyg och

intyg enligt bestämmelser som gäller för det offentliga skolväsendet får
enligt föreskrifterna i denna förordning ges till

1. en enskild utbildningsanordnare för utbildning motsvarande kommunal

vuxenutbildning (komvux), vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvux)
och svenskundervisning för invandrare (sfi) som på uppdrag av en juridisk
person (uppdragsgivaren) anordnas för uppdragsgivarens räkning och för de
personer som uppdragsgivaren utser, och

2. en folkhögskola för utbildning motsvarande sfi.
Tillstånd enligt första stycket får inte avse slutbetyg.

2 §

Med enskild utbildningsanordnare avses i denna förordning en enskild

fysisk eller juridisk person som anordnar utbildning.

Det som sägs om en enskild utbildningsanordnare gäller även en folkhög-

skola som bedrivs av en kommun eller ett landsting.

Villkor för tillstånd

Ledning och personal

3 §

För ledningen av utbildningen ska det finnas en eller flera rektorer.

Rektorn ska hålla sig förtrogen med det dagliga arbetet i verksamheten. Rek-
torn ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas.

Som rektor får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet

har förvärvat pedagogisk insikt.

4 §

Utbildningsanordnaren ska för undervisningen använda lärare som har

en utbildning avsedd för den undervisning de i huvudsak ska bedriva.
Undantag får göras endast om personer med sådan utbildning inte finns att
tillgå eller det finns något annat särskilt skäl med hänsyn till eleverna.

SFS 2010:253

Utkom från trycket
den 13 april 2010

background image

2

SFS 2010:253

Utbildningen

5 §

För utbildning som motsvarar komvux och särvux ska förordningen

(SKOLFS 1994:2) om 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna
tillämpas i samma omfattning som för komvux respektive särvux.

Utbildning enligt denna förordning som motsvarar sfi ska vila på de

grundläggande värden som anges i förordningen om 1994 års läroplan för de
frivilliga skolformerna. Om utbildning enligt denna förordning som motsva-
rar sfi kombineras med utbildning för vilken den nämnda förordningen
tillämpas, ska den nämnda förordningen tillämpas för hela utbildningen.

6 §

Inom utbildning som motsvarar komvux ska det finnas nationella kur-

ser. Inom utbildning som motsvarar gymnasial vuxenutbildning ska det även
finnas sådant projektarbete som avses i 2 kap. 2 § andra stycket förordningen
(2002:1012) om kommunal vuxenutbildning. Föreskrifterna i 1 kap. 6–8 §§
och 2 kap. 13–19 §§ förordningen om kommunal vuxenutbildning ska
tilllämpas för utbildning som motsvarar komvux, med undantag av 2 kap.
13 § tredje stycket.

Föreskrifterna i 2 kap. 8–9 a §§ förordningen (1992:736) om vuxenutbild-

ning för utvecklingsstörda ska tillämpas för utbildning som motsvarar sär-
vux.

7 §

För utbildningen ska de kursplaner som är meddelade av regeringen

eller av Statens skolverk för motsvarande utbildning inom det offentliga
skolväsendet tillämpas.

För utbildning som motsvarar sfi ska 11 § förordningen (1994:895) om

svenskundervisning för invandrare tillämpas.

8 §

Elever som har svårigheter med utbildning som motsvarar sfi ska ges

särskilt stöd.

Behörighet till utbildning som motsvarar komvux

9 §

En sökande är behörig att delta i utbildning som motsvarar grundläg-

gande vuxenutbildning från och med andra kalenderhalvåret det år han eller
hon fyller 20 år, om han eller hon saknar sådana färdigheter som normalt
uppnås i grundskolan.

I övrigt ska föreskrifterna om behörighet i 3 kap. 3 och 5 §§ förordningen

(2002:1012) om kommunal vuxenutbildning tillämpas för utbildning som
motsvarar grundläggande vuxenutbildning.

10 §

En sökande är behörig att delta i utbildning som motsvarar gymnasial

vuxenutbildning från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon
fyller 20 år, om han eller hon

1. saknar eller har brister i sådana kunskaper som utbildningen syftar till

att ge,

2. har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, och
3. uppfyller de särskilda förkunskapskrav som kan vara föreskrivna för

motsvarande utbildning inom det offentliga skolväsendet med stöd av 3 kap.
7 § första stycket förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning.

background image

3

SFS 2010:253

Behörig är också den som är yngre än vad som anges i första stycket men

som har slutfört utbildning på ett nationellt program eller likvärdig utbild-
ning i gymnasieskolan.

I övrigt ska föreskrifterna om behörighet i 3 kap. 3–5 §§ förordningen om

kommunal vuxenutbildning tillämpas för utbildning som motsvarar gymna-
sial vuxenutbildning.

Behörighet till utbildning som motsvarar särvux

11 §

En sökande med utvecklingsstörning är behörig att delta i utbildning

som motsvarar grundläggande särvux från och med andra kalenderhalvåret
det år han eller hon fyller 20 år, om han eller hon

1. saknar sådana kunskaper som utbildningen i den obligatoriska särsko-

lan syftar till att ge, och

2. har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

12 §

En sökande med utvecklingsstörning är behörig att delta i utbildning

som motsvarar gymnasial särvux från och med andra kalenderhalvåret det år
han eller hon fyller 20 år, om han eller hon

1. saknar eller har brister i sådana kunskaper som utbildningen syftar till

att ge, och

2. har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen med hänsyn till

tidigare studier och annan verksamhet.

Behörig är också den som är yngre än vad som anges i första stycket men

som har slutfört utbildning i gymnasiesärskolan.

I övrigt ska föreskrifterna om behörighet i 3 kap. 4 och 5 §§ förordningen

(1992:736) om vuxenutbildning för utvecklingsstörda tillämpas för utbild-
ning som motsvarar gymnasial särvux.

Behörighet till utbildning som motsvarar sfi

13 §

En sökande är behörig att delta i utbildning som motsvarar sfi från

och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 16 år, om han
eller hon saknar sådana grundläggande kunskaper i svenska språket som
utbildningen syftar till att ge.

Den som har sådana kunskaper i det danska eller norska språket att grund-

läggande svenskundervisning inte kan anses nödvändig, är dock inte behörig
att delta i utbildningen.

Betyg

14 §

Föreskrifterna om betyg m.m. i 4 kap. förordningen (2002:1012) om

kommunal vuxenutbildning ska gälla för utbildning som motsvarar komvux,
med undantag av bestämmelserna om lokala och individuella kurser, delkur-
ser samt slutbetyg. Det som sägs i 4 kap. 16 § i den förordningen om en
kommun eller ett landsting gäller utbildningsanordnaren.

Föreskrifterna om betyg m.m. i 4 kap. förordningen (1992:736) om

vuxenutbildning för utvecklingsstörda ska gälla för utbildning som motsva-
rar särvux, med undantag av bestämmelserna om lokala kurser och delkur-
ser.

background image

4

SFS 2010:253

Föreskrifterna om betyg m.m. i 14–18 §§ förordningen (1994:895) om

svenskundervisning för invandrare ska gälla för utbildning som motsvarar
sfi.

15 §

De föreskrifter som Statens skolverk meddelar om nationella prov

samt om utformningen av betygskatalog, samlat betygsdokument och intyg
när det gäller komvux ska tillämpas även för den motsvarande utbildning
som avses i denna förordning.

De föreskrifter som Skolverket meddelar om utformningen av betygskata-

log när det gäller särvux och sfi ska tillämpas även för de motsvarande
utbildningar som avses i denna förordning.

16 §

Betyg som har satts inom utbildning som motsvarar grundläggande

vuxenutbildning får tas in i ett slutbetyg från grundläggande vuxenutbild-
ning.

Betyg som har satts inom utbildning som motsvarar gymnasial vuxenut-

bildning får tas in i ett slutbetyg från gymnasial utbildning inom det offent-
liga skolväsendet.

Särskilda villkor

17 §

Utbildningsanordnaren ska lämna betygshandlingar och intyg när det

gäller utbildningen till den kommun där utbildningen bedrivs.

18 §

En folkhögskola som enligt 13 kap. skollagen (1985:1100) anordnar

utbildning som motsvarar sfi ska snarast lämna uppgift till elevens hemkom-
mun om när eleven börjar utbildningen och när undervisningen för eleven
upphör, eleven frivilligt avbryter utbildningen eller på annat sätt avslutar
utbildningen.

Ansökan

19 §

Tillstånd lämnas efter ansökan.

Ansökan om tillstånd ges in till Statens skolinspektion.
Skolinspektionen får meddela föreskrifter om på vilket sätt ansökan ska

ges in och de ytterligare föreskrifter som behövs för ansökningsförfarandet.

Beslut om tillstånd

20 §

Statens skolinspektion beslutar om tillstånd.

Tillstånd ska lämnas om villkoren i denna förordning är uppfyllda och om

utbildningen även i övrigt bedöms vara av god kvalitet.

Ersättning för sfi i folkhögskola

21 §

Om inte kommunen och folkhögskolan kommer överens om något

annat, ska ersättning enligt 13 kap. 14 § skollagen (1985:1100) lämnas för
den tid som eleven deltar i folkhögskolans sfi och för ett kalenderhalvår i
sänder med en sjättedel per månad.

background image

5

SFS 2010:253

Ersättningen ska avse sådant som
1. undervisning,
2. läromedel och utrustning,
3. administration,
4. lokaler, och
5. studie- och yrkesvägledning.

22 §

Ersättning enligt 13 kap. 14 § skollagen (1985:1100) ska inte längre

lämnas om

1. undervisningen för en elev har upphört eller eleven frivilligt har avbru-

tit utbildningen enligt 13 kap. 11 § skollagen,

2. eleven på annat sätt har avslutat utbildningen, eller
3. tillstånd enligt denna förordning för elevens utbildning har återkallats.
Kommunen får även under en pågående ersättningsperiod i de fall som

avses i första stycket 1–3 omedelbart sluta att betala ut ersättning.

23 §

Om en kommun som ska lämna ersättning enligt 13 kap. 14 § skolla-

gen (1985:1100) inte anordnar någon egen sfi, ska ersättningen bestämmas
med ledning av Statens skolverks officiella statistik över kommunernas kost-
nader för sfi.

Uppföljning och utvärdering

24 §

Den utbildningsanordnare som fått ett tillstånd enligt denna förord-

ning är skyldig att medverka i den uppföljning och utvärdering av utbild-
ningsverksamheten som Statens skolverk bestämmer samt att till Skolverket
och Statens skolinspektion lämna de uppgifter som myndigheterna begär.

Tillsyn

25 §

Statens skolinspektion ska ha tillsyn över utbildning som tillstånd har

lämnats för enligt denna förordning.

Återkallelse av tillstånd

26 §

Om utbildningsanordnaren inte längre uppfyller villkoren för tillstånd

enligt denna förordning, får Statens skolinspektion förelägga utbildningsan-
ordnaren att vidta åtgärder för att villkoren ska uppfyllas. Det ska i föreläg-
gandet anges vilka åtgärder som Skolinspektionen anser är nödvändiga för
att villkoren ska vara uppfyllda.

Om föreläggandet inte följs får Skolinspektionen återkalla tillståndet.
Även om Skolinspektionen har återkallat ett tillstånd för en utbildning får

betyg sättas samt betyg och intyg utfärdas, när det gäller en kurs eller ett pro-
jektarbete för de elever som har påbörjat kursen eller projektarbetet före
beslutet om återkallelse.

background image

6

SFS 2010:253

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Överklagande

27 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om över-

klagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut enligt denna förord-
ning än beslut i fråga om tillstånd enligt 20 § och återkallelse av tillstånd
enligt 26 § får dock inte överklagas.

Bemyndiganden

28 §

Statens skolverk får meddela föreskrifter om vilka handlingar som

ska anses ingå i begreppet betygshandlingar i 17 § och när handlingarna och
intygen ska lämnas till kommunen samt de ytterligare föreskrifter om hand-
lingarna och intygen som behövs.

Statens skolinspektion får meddela de föreskrifter som i övrigt behövs för

verkställigheten av denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 28 juni 2010 och tillämpas på utbild-

ning som påbörjas efter den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)