SFS 2010:254 Förordning om ändring i förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning

100254.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:1012) om
kommunal vuxenutbildning;

utfärdad den 31 mars 2010.

Regeringen föreskriver att 1 kap. 10 § förordningen (2002:1012) om kom-

munal vuxenutbildning ska ha följande lydelse.

1 kap.

10 §

I de fall kommunal vuxenutbildning anordnas enligt 11 kap. 6 § skol-

lagen (1985:1100) får den myndighetsutövning som hör till rektorns uppgif-
ter endast överlämnas till uppdragstagaren om uppdragstagaren har fått ett
tillstånd enligt förordningen (2010:253) om betygsrätt för vuxenutbildning.

Även om myndighetsutövning överlämnats enligt första stycket har en

kommun eller ett landsting sådan uppgiftsskyldighet som avses i 6 kap. 9–
11 §§ studiestödsförordningen (2000:655).

Denna förordning träder i kraft den 28 juni 2010.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2010:254

Utkom från trycket
den 13 april 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010