SFS 2010:255 Förordning om ändring i förordningen (1992:736) om vuxenutbildning för utvecklingsstörda

100255.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1992:736) om
vuxenutbildning för utvecklingsstörda;

utfärdad den 31 mars 2010.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 10 § förordningen (1992:736) om

vuxenutbildning för utvecklingsstörda ska ha följande lydelse.

2 kap.

10 §

1

I de fall vuxenutbildning för utvecklingsstörda anordnas enligt

12 kap. 9 § skollagen (1985:1100) får den myndighetsutövning som hör till
rektorns uppgifter endast överlämnas till uppdragstagaren om uppdragstaga-
ren har fått ett tillstånd enligt förordningen (2010:253) om betygsrätt för
vuxenutbildning.

Denna förordning träder i kraft den 28 juni 2010.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 1993:1224.

SFS 2010:255

Utkom från trycket
den 13 april 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010