SFS 2010:256 Förordning om ändring i förordningen (1994:895) om svenskundervisning för invandrare

100256.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:895) om
svenskundervisning för invandrare;

utfärdad den 31 mars 2010.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1994:895) om svenskunder-

visning för invandrare ska ha följande lydelse.

2 §

I de fall svenskundervisning för invandrare anordnas enligt 13 kap. 9 §

skollagen (1985:1100) får den myndighetsutövning som hör till rektorns
uppgifter endast överlämnas till uppdragstagaren om uppdragstagaren har
fått ett tillstånd enligt förordningen (2010:253) om betygsrätt för vuxenut-
bildning.

Denna förordning träder i kraft den 28 juni 2010.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2010:256

Utkom från trycket
den 13 april 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010