SFS 2010:257 Förordning om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.;

100257.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1990:927) om statlig
ersättning för flyktingmottagande m.m.;

utfärdad den 31 mars 2010.

Regeringen föreskriver att 11 § förordningen (1990:927) om statlig ersätt-

ning för flyktingmottagande m.m.

1 ska ha följande lydelse.

11 §

2

Rätt till schablonersättning enligt 12 och 13 §§ har kommuner som

genomför ett program för utlänningens introduktion i samhället i enlighet
med en skriftlig introduktionsplan som fastställs efter samråd med utlän-
ningen. Om utlänningen är i arbetsför ålder ska samråd ske med Arbetsför-
medlingen.

Ett introduktionsprogram för personer som fyllt 16 år ska innehålla

svenskundervisning för invandrare (sfi) eller motsvarande utbildning enligt
13 kap. skollagen (1985:1100), praktik i den utsträckning som är möjlig,
orientering om svenska samhällsförhållanden och svenskt samhällsliv samt
information om vardagslivet i en kommun och andra liknande förhållanden.

Denna förordning träder i kraft den 28 juni 2010.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1994:734.

2 Senaste lydelse 2008:894.

SFS 2010:257

Utkom från trycket
den 13 april 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010