SFS 2010:258 Förordning om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom det offentliga skolväsendet;

100258.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter
för prövning inom det offentliga skolväsendet;

utfärdad den 31 mars 2010.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (1991:1124) om avgifter för

prövning inom det offentliga skolväsendet ska ha följande lydelse.

1 §

1

Huvudmannen för utbildningen får ta ut en avgift av den som vill gå

igenom

1. särskilt anordnad prövning i grundskolan,
2. särskilt anordnad prövning i gymnasieskolan, om inte annat är föreskri-

vet,

3. särskilt anordnad prövning inom den kommunala vuxenutbildningen,

och

4. särskilt anordnad prövning inom svenskundervisning för invandrare

eller motsvarande utbildning enligt 13 kap. skollagen (1985:1100).

Avgift får dock inte tas ut för
1. den som har gått ut grundskolan och inte uppnått kursplanens mål för

det nionde skolåret i det ämne prövningen gäller,

2. elev i gymnasieskolan som har fått betyget Icke godkänt på den kurs

prövningen gäller,

3. elev inom den kommunala vuxenutbildningen som har fått betyget Icke

godkänt på den kurs prövningen gäller, eller

4. den som efter avslutad kurs inom svenskundervisning för invandrare

eller motsvarande utbildning enligt 13 kap. skollagen inte nått upp till nivån
för betyget Godkänt.

Denna förordning träder i kraft den 28 juni 2010.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:617.

SFS 2010:258

Utkom från trycket
den 13 april 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010