SFS 2010:259 Förordning om ändring i förordningen (1997:1275) om anställningsstöd;

100259.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:1275) om
anställningsstöd;

utfärdad den 31 mars 2010.

Regeringen föreskriver att 5 e och 17 b §§ förordningen (1997:1275) om

anställningsstöd ska ha följande lydelse.

5 e §

1

För att anvisningen ska få göras måste personen studera, eller ha fått

en utfästelse att studera, svenska inom ramen för svenskundervisning för
invandrare (sfi) eller motsvarande utbildning enligt 13 kap. skollagen
(1985:1100). Studierna ska gå att kombinera med anställningen.

17 b §

2

Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb lämnas under högst

24 månader. Stöd för anställning som omfattar mer än halvtid får dock inte
lämnas för längre tid än sex månader. Stöd får inte heller lämnas efter det att
36 månader passerat sedan sådant uppehållstillstånd enligt uppehållskort
som anges i 5 c § första stycket beviljades.

En anvisning får göras för högst sex månader i taget. Efter en anvisnings-

period kan en ny anvisning göras om förutsättningarna i 5 c�5 e §§ fortfa-
rande är uppfyllda. En ny anvisning får göras även om inga studier inom sfi
eller motsvarande utbildning enligt 13 kap. skollagen (1985:1100) bedrivs
eller ska bedrivas, under förutsättning att ett godkänt resultat har uppnåtts
för kurs D inom sfi eller den motsvarande utbildningen under en tidigare
anvisningsperiod.

Vid beräkning av 36-månadersperioden enligt första stycket ska det bort-

ses från tid som personen varit förhindrad att arbeta på grund av vård av eget
barn som inte fyllt två år eller, om barnet är adopterat, i två år efter barnets
ankomst till familjen.

Denna förordning träder i kraft den 28 juni 2010.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2007:420.

2 Senaste lydelse 2009:763.

SFS 2010:259

Utkom från trycket
den 13 april 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010